مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی
بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
واژه نامه کیهان شناسی ۱. واژه نامه کیهان شناسی (نشر)
فارسی - انگلیسی، انگلیسی - فارسی
نویسنده: موسی اکرمی
گاهشماری در تمدن ایرانی و مسیحی ۲. گاهشماری در تمدن ایرانی و مسیحی (نشر)
نویسنده: احمد بیرشک
ترجمه به انگلیسی: مریم مقدم
ترجمه به عربی: کاظم عسگری
ترجمه به فرانسه: آزیتا همپارتیان
۳. گاهشماری ایرانی (ادامه گاهشماری تطبیقی سه هزار ساله) برای ۵۴۲۱ سال (نشر)
ایرانی از 1075 مم /3421 هـ. خ تا 4346 مم/ 2000 هـ. خ، میلادی از: 2800 م. تا 2621 م
نویسنده: احمد بیرشک
دانشنامه همگانی نجوم ۴. دانشنامه همگانی نجوم (نشر)
گاهنامه تطبیقی سه هزار ساله ۵. گاهنامه تطبیقی سه هزار ساله (نشر)
تطبیق‌ تاریخهای‌ ایرانی‌ و هجری‌ قمری‌ و میلادی‌ ۱۲۶۰ - تا ۲۰۰۰ ه/۶۳۹ - تا 2621 م
نویسنده: احمد بیرشک