مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   سازمان ملل متحد،مجمع عمومی ،اعلامیه جهانی حقوق بشر
سازمان ملل متحد،مجمع عمومی ،اعلامیه جهانی حقوق بشر
آثار موجود در کتابخانه
۱. اعلامیه جهانی حقوق بشر
گردآورنده: شهرام کیوان فر
کاروان، تهران، ۱۳۸۶ش.