مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   پازینه
پازینه
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
درهم اسلامی ۱. درهم اسلامی (نشر)
درهم های عرب ساسانی
مترجم: امیر شاهد
۲. مظهر العجایب (نشر)
نویسنده: فریدالدین عطار
سکه های ایران قبل از اسلام، موزه میرزا محمدکاظمینی ۳. سکه های ایران قبل از اسلام، موزه میرزا محمدکاظمینی (نشر)