مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   مرکز دراسات الادیان و المذاهب الاسلامیة
مرکز دراسات الادیان و المذاهب الاسلامیة
آثار موجود در کتابخانه
امامت از دیدگاه امامیه و زیدیه ۱. امامت از دیدگاه امامیه و زیدیه
نویسنده: مصطفی سلطانی
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۷ش.
نشر:
زمینه های تفکر سیاسی در قلمرو تشیع و تسنن ۲. زمینه های تفکر سیاسی در قلمرو تشیع و تسنن (نشر)
زمینه های بحث فلسفی در ادیان ۳. زمینه های بحث فلسفی در ادیان (نشر)
معرفی مکتب های فلسفی هند ۴. معرفی مکتب های فلسفی هند (نشر)
فلسفه یهودی در قرون وسطا ۵. فلسفه یهودی در قرون وسطا (نشر)
اسماعیلیه (مجموعه مقالات) ۶. اسماعیلیه (مجموعه مقالات) (نشر)
تاریخ مذاهب اسلامی ۷. تاریخ مذاهب اسلامی (نشر)
درآمدی به مسیحیت ۸. درآمدی به مسیحیت (نشر)
نویسنده: مری جو ویور
مترجم: حسن قنبری
چنین گوید او، ایتی ووتکه (متن کهن بودایی) ۹. چنین گوید او، ایتی ووتکه (نشر)
متن کهن بودایی
مترجم: ع. پاشائی
آینده ادیان ۱۰. آینده ادیان (نشر)
نویسنده: پل تیلیش
گردآورنده: جرالد براوئر
مترجم: احمدرضا جلیلی
عدالت کیفری در آیین یهود (مجموعه مقالات) ۱۱. عدالت کیفری در آیین یهود (مجموعه مقالات) (نشر)
نویسنده: حسین سلیمانی
مترجم: حسین سلیمانی
رویکردهای مختلف به پلورالیزم دینی ۱۲. رویکردهای مختلف به پلورالیزم دینی (نشر)
به سوی الاهیات ناظر به همه ادیان
نویسنده: گلین ریچاردز
مترجم: رضا گندمی نصرآبادی، احمد رضا مفتاح
درسنامه الهیات مسیحی ۱۳. درسنامه الهیات مسیحی (نشر)
آیین بودا در جهان امروز ۱۴. آیین بودا در جهان امروز (نشر)
نویسنده: کازینز
مترجم: علی رضا شجاعی
درآمدی به الهیات نظام مند ۱۵. درآمدی به الهیات نظام مند (نشر)
ُآیین کاتولیک ۱۶. ُآیین کاتولیک (نشر)
نویسنده: جورج برنتل
مترجم: حسن قنبری
ادیان چین و ژاپن ۱۷. ادیان چین و ژاپن (نشر)
آیین هندو ۱۸. آیین هندو (نشر)
عرفان پس از مدرنیته ۱۹. عرفان پس از مدرنیته (نشر)
تراث الزیدیة ۲۰. تراث الزیدیة (نشر)
نویسنده: علی موسوی نژاد
سیری در تلمود ۲۱. سیری در تلمود (نشر)
ساحت های معنوی ادیان جهان ۲۲. ساحت های معنوی ادیان جهان (نشر)
نشانه راه
نویسنده: هانس کونگ
مترجم: حسن قنبری
فرهنگ ادیان جهان ۲۳. فرهنگ ادیان جهان (نشر)
نویسنده: جان راسل هینلز
بازتاب های کلام اسلامی در فلسفه یهودی ۲۴. بازتاب های کلام اسلامی در فلسفه یهودی (نشر)
مترجم: علی شهبازی
تاریخ کلیسای کاتولیک ۲۵. تاریخ کلیسای کاتولیک (نشر)
نویسنده: هانس کونگ
مترجم: حسن قنبری
باورها و آیین های یهودی ۲۶. باورها و آیین های یهودی (نشر)
نویسنده: آلن آنترمن
مترجم: رضا فرزین
مسیحیت و ادیان جهان ۲۷. مسیحیت و ادیان جهان (نشر)
سکولاریزم در جهان عرب ۲۸. سکولاریزم در جهان عرب (نشر)
بی دلی در ذن ۲۹. بی دلی در ذن (نشر)