مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   بنیاد پژوهش و توسعه فرهنگ وقف
بنیاد پژوهش و توسعه فرهنگ وقف
آثار موجود در کتابخانه
وقف در آینه آثار ۱. وقف در آینه آثار
کارنامه منابع پیرامون وقف
نشر:
اویس زمان و نور عالمان ۲. اویس زمان و نور عالمان (نشر)
نویسنده: داوود نعیمی
اشراف:
مسجد و موقوفات گوهرشاد ۳. مسجد و موقوفات گوهرشاد
به کوشش: مهدی سیدی
کومه، قم، ۱۳۸۶ش.