مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   انتشارات جانزاده
انتشارات جانزاده
انتشارات جانزاده
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
جاده زرین سمرقند ۱. جاده زرین سمرقند (نشر)
مترجم: رضا رضایی
۲. TALES FROM SHAKESPEARE (نشر)
چند داستان از شکسپیر
نویسنده: ویلیام شکسپیر