مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   ریاست جمهوری، معاونت‌ پژوهش‌، تدوین‌ و تنقیح‌ قوانین‌ و مقررات‌ کشور، اداره‌ چاپ‌ و انتشار
ریاست جمهوری، معاونت‌ پژوهش‌، تدوین‌ و تنقیح‌ قوانین‌ و مقررات‌ کشور، اداره‌ چاپ‌ و انتشار
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
۱. مجموعه آیین دادرسی کیفری (نشر)
مشتمل‌ بر قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و ...
سرشناسه: ایران‌. ریاست‌ جمهوری‌. اداره‌ کل‌ تدوین‌ و تنقیح‌ قوانین‌ و مقررات‌ کشور
گردآورنده: ریاست جمهوری، اداره‌ کل‌ تدوین‌ و تنقیح‌ قوانین‌ و مقررات‌
۲. مجموعه قوانین و مقررات مربوط به تجارت ، ثبت شرکتها، علائم‌ و اختراعات‌ همراه‌ با آرای‌ وحدت‌ رویه‌ و اصراری‌ دیوان‌ عالی‌ کشور... (نشر)
۳. مجموعه قانون مجازات اسلامی (نشر)
مشتمل بر قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با مواد مخدر...
گردآورنده: ریاست جمهوری، اداره‌ کل‌ تدوین‌ و تنقیح‌ قوانین‌ و مقررات‌، عباسعلی رحیمی اصفهانی
۴. مجموعه قانون مدنی مشتمل بر قانون‌ مدنی‌، نظریات‌ شورای‌ نگهبان‌، آرای‌ وحدت‌ رویه‌ و اصراری‌ دیوان‌ عالی‌ کشور ... (نشر)
۵. مجموعه آیین دادرسی مدنی (نشر)
مشتمل بر قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب...
گردآورنده: ریاست جمهوری، اداره‌ کل‌ تدوین‌ و تنقیح‌ قوانین‌ و مقررات‌، عباسعلی رحیمی اصفهانی
۶. مجموعه قوانین و مقررات مربوط به احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی، مذهبی و صنفی (نشر)
سرشناسه: ایران. قوانین و احکام
۷. قانون صدور چک مصوب‌ ۱۶/۴/۱۳۵۵ (با اصلاحات‌ و الحاقات‌ ۱۳۷۲، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۲) مشتمل‌ بر قانون‌ صدور چک‌... (نشر)
۸. مجموعه قانون و آیین نامه های اجرایی رسیدگی به تخلفات اداری (نشر)
همراه‌ با واژه‌نامه‌ و زیرنویسهای‌ راهنما
سرشناسه: ایران‌. قوانین‌ و احکام‌
به کوشش: ریاست جمهوری، اداره‌ کل‌ تدوین‌ و تنقیح‌ قوانین‌ و مقررات‌
گردآورنده: فاطمه منتصر اسدی، شکوه فقیری
۹. مجموعه انتخابات مجلس شورای اسلامی مشتمل بر قانون انتخابات مجلس... (نشر)
۱۰. مجموعه وظایف و اختیارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (نشر)
۱۱. مجموعه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین‌نامه‌ اصلاحی‌ آن‌ همراه‌ با واژه‌نامه‌ تفصیلی‌ و زیرنویسهای راهنما (نشر)
۱۲. مجموعه دفاتر اسناد رسمی همراه‌ با فهرست‌ تاریخی‌ و موضوعی‌ (نشر)
سرشناسه: ایران‌. قوانین‌ و احکام‌
گردآورنده: ریاست جمهوری، اداره‌ کل‌ تدوین‌ و تنقیح‌ قوانین‌ و مقررات‌
۱۳. قانون کار همراه‌ با واژه‌نامه‌ و زیرنویسهای‌ راهنما (نشر)
سرشناسه: ایران‌. قوانین‌ و احکام‌
گردآورنده: ریاست جمهوری، اداره‌ کل‌ تدوین‌ و تنقیح‌ قوانین‌ و مقررات‌
مجموعه قوانین و مقررات حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان‌، هنرمندان‌ و مخترعین‌ ۱۴. مجموعه قوانین و مقررات حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان‌، هنرمندان‌ و مخترعین‌ (نشر)
همراه‌ با آیین‌نامه‌ها، ...
سرشناسه: ایران‌. قوانین‌ و احکام‌
۱۵. قانون اساسی جمهوری ایتالیا (نشر)
سرشناسه: ایتالیا. قانون‌ اساسی‌
گردآورنده: ریاست جمهوری، دفتر توافقهای‌ بین‌المللی‌
مترجم: امیررضا وکیلی فرد
۱۶. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا (نشر)
سرشناسه: ایالات‌ متحده‌. قانون‌ اساسی‌
به کوشش: ریاست جمهوری، دفتر توافقهای‌ بین‌المللی‌
۱۷. قانون اساسی ژاپن (نشر)