مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   روشنگران و مطالعات زنان
روشنگران و مطالعات زنان
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
۱. مشارکت سیاسی زنان (نشر)
موانع ـ امکانات
نویسنده: مهرانگیز کار
۲. نغمه زندگی (نشر)
گزارش‌ تدوین‌ شده‌ از مباحث‌ روانشناسی‌ مشرق‌ زمین‌
نویسنده: پروین رحیم زاد
۳. ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران (نشر)
نویسنده: مهرانگیز کار
۴. تجسم خلاق (نشر)
مترجم: گیتی خوشدل
۵. از دولت عشق (نشر)
مترجم: گیتی خوشدل