مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   مکتبة الشفیعی
مکتبة الشفیعی
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
حاشیة الدسوقی علی کتاب مغنی اللبیب و بهامشه متن مغنی اللبیب ۱. مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب (نشر)
حاشیة الدسوقی علی شرح العلامة سعدالدین التفتازانی علی متن التلخیص ۲. حاشیة الدسوقی علی شرح العلامة سعدالدین التفتازانی علی متن التلخیص (نشر)
مع الشرح المذکور فی هامشها علی التمام
نویسنده: محمد عرفه دسوقی