مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   موسسه خدمات فرهنگی رسا
موسسه خدمات فرهنگی رسا
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
۱. ارتباطات انسانی (نشر)
کاشف الاسرار ۲. کاشف الاسرار (نشر)
به کوشش: مهدی طیب
نویسنده: نظرعلی طالقانی
۳. تاریخ یک ارتداد (نشر)
اسطوره های بنیانگذار سیاست اسرائیل
مترجم: مجید شریف
۴. حیرت نامه (نشر)
سفرنامه‌ میرز‌ا ‌ابو‌الحسن‌ خان‌ ‌ایلچی‌ به‌ لندن‌
نویسنده: ابوالحسن‌ ‌ایلچی‌، ۱۱۹۰ - ۱۲۶۲ق‌
 واقعه صفین در تاریخ ۵. واقعه صفین در تاریخ (نشر)