مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   بنیاد پرفسور حسابی
بنیاد پرفسور حسابی
آثار موجود در کتابخانه
نماهایی از زندگی پرفسور سید محمود حسابی، پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران ۱. نماهایی از زندگی پرفسور سید محمود حسابی، پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران
راه ما ۲. راه ما
گفتارهایی از پرفسور سید محمود حسابی
تقریر سخنان: دکتر محمود حسابی