مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   دفتر پژوهش و نشر سهروردی
دفتر پژوهش و نشر سهروردی
آثار موجود در کتابخانه
فرهنگ اصطلاحات عرفان اسلامی ۱. فرهنگ اصطلاحات عرفان اسلامی (تألیف و نشر)
فارسی ـ انگلیسی و انگلیسی ـ فارسی
دفتر پژوهش و نشر سهروردی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، ویراستار: محمود موسوی، با مقدمه: دکتر سید حسین نصر
نشر:
پژوهشنامه ای فلسفی در بیان‌ مقصود فلاسفه‌ از اصالت‌ و اشتراک، وجود، سیر تاریخی‌ و کیفیت‌ استفاده‌ از آن‌ در اثبات‌ مبدا باریتعالی‌ ۲. پژوهشنامه ای فلسفی در بیان‌ مقصود فلاسفه‌ از اصالت‌ و اشتراک، وجود، سیر تاریخی‌ و کیفیت‌ استفاده‌ از آن‌ در اثبات‌ مبدا باریتعالی‌ (نشر)
نویسنده: حسن اسعدی
۳. اعترافات قدیس آگوستین (نشر)
مترجم: سایه میثمی
۴. معرفت و معنویت (نشر)
۵. نگاهی به فلسفه اخلاق در سده بیستم (نشر)
۶. مرگ و جاودانگی (نشر)
مقالاتی‌ از هیوم‌، راسل‌، فلو، افلاطون‌، هیک‌ و اولن‌ (همراه‌ با نقدی‌ گذرا)
مترجم: محسن رضا زاده
فرهنگ اصطلاحات فلسفه و کلام اسلامی ۷. فرهنگ اصطلاحات فلسفه و کلام اسلامی (نشر)
انگلیسی - فارسی
۸. اسلام و تنگناهای انسان متجدد (نشر)