مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
حوزه نجف و فلسفه تجدد در ایران ۱. حوزه نجف و فلسفه تجدد در ایران (نشر)
نویسنده: موسی نجفی
تراز سیاست ۲. تراز سیاست (نشر)
جلوه هایی از سیاست و مدیریت شیخ انصاری قدس‌ سره‌
نویسنده: علی ابوالحسنی (منذر)
۳. حکایت پیر و جوان (نشر)
۴. نقش علمای شیعه در روبارویی با استعمار۱۹۲۰ - ۱۹۰۰م‌./‌۱۲۹۹ - ۱۲۷۹ش (نشر)
آیت الله میر سید احمد طباطبایی (برادر سید محمد طباطبایی) ۵. آیت الله میر سید احمد طباطبایی (برادر سید محمد طباطبایی) (نشر)
بازخوانی روزنامه شیخ فضل الله نوری ۶. بازخوانی روزنامه شیخ فضل الله نوری (نشر)
نویسنده: ستار شهوازی
فهرستها (فهرست‌ مقالات‌، اسناد نوشتاری‌، تاریخ‌ شفاهی‌، کتابشناسی‌، گزارشات‌، نمایه‌ اشخاص‌ ب‌انضمام‌ فهرست‌ تصاویر سی‌ شماره‌ فصلنامه‌ تاریخ‌ معاصر) ۷. فهرستها (فهرست‌ مقالات‌، اسناد نوشتاری‌، تاریخ‌ شفاهی‌، کتابشناسی‌، گزارشات‌، نمایه‌ اشخاص‌ ب‌انضمام‌ فهرست‌ تصاویر سی‌ شماره‌ فصلنامه‌ تاریخ‌ معاصر) (نشر)
به کوشش: زهره کریمان
قیام آیت الله حاج آقا نورالله نجفی اصفهانی ۸. قیام آیت الله حاج آقا نورالله نجفی اصفهانی (نشر)
نویسنده: اسدالله رسا
شیخ ابراهیم زنجانی زمان‌، زندگی‌، خاطرات‌ ۹. شیخ ابراهیم زنجانی زمان‌، زندگی‌، خاطرات‌ (نشر)
به‌ ضمیمه‌ بخشی‌ در ولایت‌ تکوینی‌ پیامبر و ائمه‌ معصومین‌ (ع‌)
نویسنده: علی ابوالحسنی (منذر)
حکومت شیخ خزعل بن ‌جابر و سرکوب‌ شیخ‌ نشین‌ خوزستان‌ ۱۰. حکومت شیخ خزعل بن ‌جابر و سرکوب‌ شیخ‌ نشین‌ خوزستان‌ (نشر)
بررسی‌ عملکرد امپریالیسم‌ بریتانیا در جنوب‌ غربی‌ ایران‌ ۱۸۹۷ - ۱۹۲۵م‌
مترجم: صفاءالدین تبرائیان
فراتر از روش «آزمون و خطا» زمانه و کارنامه آیت الله العظمی آقا سید محمدکاظم طباطبایی یزدی ۱۱. فراتر از روش «آزمون و خطا» زمانه و کارنامه آیت الله العظمی آقا سید محمدکاظم طباطبایی یزدی (نشر)
انقلاب طوس ۱۲. انقلاب طوس (نشر)
واکاوی جسارت ارتش تزار به حرم مطهر رضوی
چکیده و متن کامل سالنامه های ایران 1312 - 1290 ق ۱۳. چکیده و متن کامل سالنامه های ایران 1312 - 1290 ق (نشر)
آخرین آواز قو! ۱۴. آخرین آواز قو! (نشر)
بازکاوی شخصیت و عملکرد شیخ فضل الله نوری بر اساس «آخرین برگ» زندگی او، و «فرجام» مشروطه
نویسنده: علی ابوالحسنی (منذر)