مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   دارالمعروف
دارالمعروف
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
الحسین علیه السلام سماته و سیرته ۱. الحسین علیه السلام: سماته و سیرته (نشر)
ترجمة شارحة اعتمادا علی ما أردوه المحدث المورخ الشامی ابن عساکر فی کتابه الکبیر تاریخ دمشق
نویسنده: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی