مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی
موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
سخنگوی شرق و غرب ۱. سخنگوی شرق و غرب (نشر)
مجموعه مقالات بزرگداشت پرفسور توشیهیکو ایزوتسو
سرشناسه: همایش‌ بزرگداشت‌ پروفسور توشیهیکو ایزوتسو (۱۳۸۰: تهران‌)
به کوشش: شهرام یوسفی فر
بهار، پنجاه سال بعد ۲. بهار، پنجاه سال بعد (نشر)
مجموعه‌ بزرگداشت‌ پنجاهمین‌ سالگرد ملک‌الشعرای‌ بهار، سوربن‌ - پاریس‌
سرشناسه: همایش‌ بین‌المللی‌ ملک‌الشعرای‌ بهار (۱۳۸۰: سوربن‌، پاریس‌)
گردآورنده: علی میر انصاری
عرفان و انسان امروز ۳. عرفان و انسان امروز (نشر)
گفتگوهایی‌ با دکتر غلامحسین‌ ابراهیمی‌ دینانی‌ ... [ودیگران‌]
به کوشش: مژگان اینانلو
سیاست نامه های قاجاری ۴. سیاست نامه های قاجاری (نشر)
عرفان پلی میان فرهنگ ها ۵. عرفان پلی میان فرهنگ ها (نشر)
بزرگداشت پرفسور آنه ماری شیمل،مجموعه‌ مقالات‌ همایش‌
سرشناسه: همایش‌ عرفان‌: پلی‌ میان‌ فرهنگ‌ها (۱۳۸۱: تهران‌)
۶. عقلانیت و معنویت (نشر)
مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران بزرگداشت آیت الله محمدکاظم خراسانی ۷. مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران بزرگداشت آیت الله محمدکاظم خراسانی (نشر)