مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   معین
معین
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
ارداویراف نامه(ارداویرازنامه) ۱. ارداویراف نامه(ارداویرازنامه) (نشر)
سرشناسه: ارداویرافنامه‌. فارسی‌ - پهلوی‌
نویسنده: فیلیپ ژینیو
مترجم: دکتر ژاله آموزگار
۲. واژه نامک (فرهنگ واژه های دشوار شاهنامه) (نشر)
نکته دانی بذله گو چون حافظ شیرین سخن ۳. نکته دانی بذله گو چون حافظ شیرین سخن (نشر)
نویسنده: محمد معین
۴. قند و نمک (نشر)
ضرب المثل های تهرانی به زبان محاوره
نویسنده: جعفر شهری
تاریخ چاپ سنگی در ایران ۵. تاریخ چاپ سنگی در ایران (نشر)