مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   انتشارات زرین
انتشارات زرین
انتشارات زرین
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
کلیات دیوان شهریار ۱. کلیات دیوان شهریار (نشر)
سرشناسه: محمد حسین شهریار
شاعر: محمد حسین شهریار
۲. کنیز ملکه مصر (نشر)
سرشناسه: میکل پیرامو
نویسنده: میکل پیرامو
مترجم: ذبیح الله منصوری
۳. فرزند نیل (نشر)
سرشناسه: هوارد ملوین فاوست
نویسنده: هوارد ملوین فاوست
مترجم: ذبیح الله منصوری
۴. مردی بالای صلیب (نشر)
شرح سودی بر حافظ ۵. ترجمه شرح سودی بر حافظ (نشر)
سرزمین جاوید ۶. سرزمین جاوید (نشر)
سرشناسه: ذبیح الله منصوری
نویسنده: ماریژان موله، ارنست امیل هرتسفلد، رومن گیرشمن
مترجم: ذبیح الله منصوری
۷. سینوهه (نشر)
پزشک مخصوص فرعون
مترجم: ذبیح الله منصوری
دلاوران گمنام ایران در جنگ با روسیه تزاری ۸. دلاوران گمنام ایران در جنگ با روسیه تزاری (نشر)
سرشناسه: ژان یونیر
نویسنده: ژان یونیر
مترجم: ذبیح الله منصوری
خاطرات مرگ (یک‌ پژوهش‌ پزشکی‌) ۹. خاطرات مرگ (یک‌ پژوهش‌ پزشکی‌) (نشر)
۱۰. سمرقند (نشر)
نویسنده: امین مالوف
مترجم: محمد قاضی
خاطرات و اسناد ظهیر الدوله ۱۱. خاطرات و اسناد ظهیر الدوله (نشر)
نویسنده: ظهیر الدوله
	 دیدار با ذبیح الله منصوری ۱۲. دیدار با ذبیح الله منصوری (نشر)
نویسنده: اسماعیل جمشیدی
گنج دانش جغرافیای تاریخی شهرهای ایران ۱۳. گنج دانش جغرافیای تاریخی شهرهای ایران (نشر)