مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   دانشگاه شیراز، مرکز نشر
دانشگاه شیراز، مرکز نشر
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
ادبیات و علم ۱. ادبیات و علم (نشر)
۲. شعرهای عربی سعدی شیرازی (نشر)
سرشناسه: مصلح بن عبدالله سعدی
نویسنده: سعدی شیرازی
۳. سیمای سعدی (نشر)
سرشناسه: جعفر موید شیرازی
نویسنده: جعفر موید شیرازی
۴. معالم البلاغه در علم معانی و بیان و بدیع (نشر)
سرشناسه: محمد خلیل رجائی
نویسنده: محمد خلیل رجائی
۵. مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر برای کودکان (توسط دیوید وکسلر) (نشر)
گردآورنده: سیما شهیم
16 مقاله تحقیقی به زبان عربی عربی درباره سیبویة ۶. 16 مقاله تحقیقی به زبان عربی عربی درباره سیبویة (نشر)
سرشناسه: کنگره جهانی بزرگداشت دوازدهمین قرن درگذشت سیبویه (۱۳۵۳: شیراز)
به کوشش: احمد افشار شیرازی