مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   وزارت فرهنگ و هنر،کتابخانه ملی
وزارت فرهنگ و هنر،کتابخانه ملی
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
فهرست توصیفی سفرنامه های آلمانی موجود در کتابخانه ملی ایران ۱. فهرست توصیفی سفرنامه های آلمانی موجود در کتابخانه ملی ایران (نشر)
سرشناسه: کتابخانه‌ ملی‌ایران
نویسنده: شهلا بابازاده
فهرست توصیفی سفرنامه های فرانسوی موجود در کتابخانه ملی ایران ۲. فهرست توصیفی سفرنامه های فرانسوی موجود در کتابخانه ملی ایران (نشر)
سرشناسه: کتابخانه‌ ملی‌ ایران‌
نویسنده: محمد تقی پور احمد جکتاجی