مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   کتابخانه ملی ملک
کتابخانه ملی ملک
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
فهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک وابسته به آستان قدس رضوی ۱. فهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک وابسته به آستان قدس رضوی (نشر)
سرشناسه: کتابخانه‌ و موزه‌ ملی‌ ملک‌
نویسنده (ج. 1-10): استاد ایرج افشار
نویسنده (ج. 14): سید محمدحسین حکیم
نویسنده (ج.1-10): استاد محمدتقی دانش پژوه
قصیده ی برده ی بوصیری ۲. الکواکب الدریة فی مدح خیر البریة (نشر)
ضیافت ۳. دعاء کمیل (نشر)
شرح حدیث بساط ۴. شرح حدیث بساط (نشر و تحقیق)
نویسنده: قاضی سعید قمی
کتابخانه ملی ملک، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.