مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری
سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
۱. سوره (ناشر جلد 1 و نشر)
گردآورنده جلد 2،3: محسن سلیمانی
گردآورنده جلد 5: رضا رهگذر
گردآورنده جلد 8: نقی سلیمانی
۲. اسلام و مکاتب ادبی (نشر)
دفاتر ملکوتی ۳. دفاتر ملکوتی (نشر)
شرح و نقد استاد مطهری بر اشعار شعرای پارسی گو
گردآورنده: علی تاجدینی
۴. با سرودخوان جنگ در خطه ی نام و ننگ (نشر)
نویسنده: نادر ابراهیمی
گوهر وقت ۵. گوهر وقت (نشر)
نویسنده: حسین مطلبی
زیبائی و هنر از دیدگاه اسلام ۶. زیبائی و هنر از دیدگاه اسلام (نشر)
۷. سوره (نشر)
جنگ پنجم
۸. از آسمان سبز (نشر)
نویسنده: سلمان هراتی
مجموعه شعر شهودی ۹. مجموعه شعر شهودی (نشر)
سنگ ملامت ۱۰. سنگ ملامت (نشر)
مجموعه داستان
به کوشش: محمدجواد خاوری، علی پیام