مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمة الله
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمة الله
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمة الله
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
۱. اپو کریفای عهد عتیق (نشر)
ترجمه اناجیل اربعه با تعلیقات توضیحی و انتقادی ۲. ترجمه اناجیل اربعه با تعلیقات توضیحی و انتقادی (نشر)
سرشناسه: کتاب‌ مقدس‌. ‌عهد جدید. فارسی‌
به کوشش: دکتر رسول جعفریان
نویسنده: محمد باقر حسینی خاتون آبادی
نهایة الحکمة ۳. نهایة الحکمة (نشر)
علم حضوری ۴. علم حضوری (نشر)
سنگ بنای معرفت بشری و پایه‌ای‌ برای‌ یک‌ معرفت‌شناسی‌ و مابعدالطبیعه‌ متعالی‌
نویسنده: محمد فنائی اشکوری
شرح اسفار  [محمدبن‌ ابراهیم‌ صدرالدین‌ شیرازی‌] ۵. شرح اسفار [محمدبن‌ ابراهیم‌ صدرالدین‌ شیرازی‌] (نشر)
۶. مباحثی درباره حوزه (نشر)
۷. در حریم وصال (نشر)
عرفان ولایی در سیر و سلوک آیت‌الله العظمی محمدتقی اصفهانی (ره) (مشهور به آقانجفی)
نویسنده: تقی صوفی نیارکی
پرسشها و پاسخها ۸. پرسشها و پاسخها (نشر)
جغرافیای جهان اسلام ۹. جغرافیای جهان اسلام (نشر)
آشنایی با کشورهای اسلامی و قلمرو اقلیت‌های مسلمان
نویسنده: غلامرضا گلی زواره
قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه ۱۰. قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه (نشر)