مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها
مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
تاریخنامه هرات ۱. تاریخنامه هرات (نشر)
سرشناسه: سیف بن محمد سیفی هروی
نویسنده: سیف سیفی هروی
۲. بازتاب ادبیات آلمانی در ایران همراه کتابشناسی آثار ترجمه شده از آغاز تا امروز (نشر)
۳. یونانیان و بربرها (نشر)
روی‌ دیگر تاریخ‌
به کوشش: محسن باقرزاده
نویسنده: امیرمهدی بدیع
مترجم: مرتضی ثاقب فر، قاسم صنعوی
۴. معرفت و معنویت (نشر)
موانع نشانه شناختی گفتگوی تمدنها ۵. موانع نشانه شناختی گفتگوی تمدنها (نشر)
صنایع فرهنگی مانعی بر سر راه آینده ۶. صنایع فرهنگی مانعی بر سر راه آینده (نشر)
اقتدا به مسیح ۷. اقتدا به مسیح (نشر)
زمینه ای برای گفتگوی عرفانی اسلام و مسیحیت
مترجم: سعید عدالت نژاد
۸. روشنفکران ایران در قرن بیستم (نشر)
مترجم: محمد دهقانی
۹. عوالم خیال (نشر)
ابن عربی و مساله کثرت دینی
مترجم: قاسم کاکائی
تاریخ تمدن ایران ساسانی ۱۰. تاریخ تمدن ایران ساسانی (نشر)
نویسنده: سعید نفیسی
آموزه های صوفیان از دیروز تا امروز ۱۱. آموزه های صوفیان از دیروز تا امروز (نشر)
سندباد نامه ۱۲. سندباد نامه (نشر)
دین پژوهی ۱۳. دین پژوهی (نشر)
گفتگو با فتح الله مجتبایی
نویسنده: مسعود رضوی