مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   دفتر پژوهشهای فرهنگی
دفتر پژوهشهای فرهنگی
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
کارنامه زرین ۱. کارنامه زرین (نشر)
یادنامه دکتر عبدالحسین زرین کوب
گردآورنده: علی دهباشی
۲. تحقیق موردی (نشر)
۳. روش تحقیق کیفی (نشر)
۴. تحقیق کاربردی (نشر)
راهنمای عمل
مترجم: محمد اعرابی، داود ایزدی
۵. تحقیق عملی (نشر)
راهنمای مجریات تغییر و تحول
مترجم: محمد اعرابی، داود ایزدی
مصاحبه پژوهشی ۶. مصاحبه پژوهشی (نشر)
راهنمای فن مصاحبه علمی
مترجم: محمود عبدالله زاده
تحقیق پیمایشی ۷. تحقیق پیمایشی (نشر)
راهنمای عمل
مترجم: محمد اعرابی، داود ایزدی
۸. درآمدی بر تحقیق مدیریت (نشر)
دانشنامه های ایرانی ۹. دانشنامه های ایرانی (نشر)
نویسنده: مهناز مقدسی