مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   دار المکتبة الحیاة،لجنة احیاء التراث
دار المکتبة الحیاة،لجنة احیاء التراث
آثار موجود در کتابخانه
اشراف:
عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب ۱. عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب
سرشناسه: احمد بن علی ابن عنبه
نویسنده: ابن عنبه
دار المکتبة الحیاة، بیروت، ۲ش.