مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   دانشگاه مک گیل،موسسه مطالعات اسلامی
دانشگاه مک گیل،موسسه مطالعات اسلامی
دانشگاه مک گیل،موسسه مطالعات اسلامی
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
الباب الحادی عشر مع شرحیه ۱. مفتاح الباب (نشر)
المبدا و المعاد ۲. المبدا و المعاد (نشر)
نویسنده: ابوعلی سینا
یادنامه ادیب نیشایوری ۳. یادنامه ادیب نیشایوری (نشر)
زندگانی‌ استاد و مجموعه‌ مقالات‌ در مباحث‌ علمی‌ و ادبی‌
گردآورنده: دکتر مهدی محقق
معالم الدین و ملاذ المجتهدین ۴. معالم الدین وملاذ المجتهدین (نشر)
المقدمه فی اصول الفقه
نویسنده: صاحب معالم
فهرست انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل شعبه تهران ۵. فهرست انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل شعبه تهران (نشر)
سرشناسه: موسسه‌ مطالعات‌ اسلامی‌ دانشگاه‌ تهران‌ - دانشگاه‌ مک‌ گیل‌
اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات ۶. اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات (نشر)
نویسنده: شیخ مفید
سومین بیست گفتار ۷. سومین بیست گفتار (نشر)
نویسنده: دکتر مهدی محقق
جشن‌نامه هانری کربن ۸. جشن‌نامه هانری کربن (نشر)