مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   مرکز کرمان شناسی
مرکز کرمان شناسی
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
تذکره الاولیاء محرابی کرمانی ۱. تذکره الاولیاء محرابی کرمانی (نشر)
نیمه اول قرن دهم هجری
نویسنده: سعید محرابی کرمانی
نخلبند شعراء ۲. نخلبند شعراء (نشر)
مجموعه‌ مقالات‌ کنگره‌ جهانی‌ بزرگداشت‌ خواجوی‌ کرمانی‌ ۲۳ الی‌ ۲۶ مهر ماه‌ ۱۳۷۰
سرشناسه: کنگره‌ جهانی‌ بزرگداشت‌ خواجوی‌ کرمانی‌ (۱۳۷۰: کرمان‌)
نویسنده: احمد امیری خراسانی
یعقوب لیث ۳. یعقوب لیث (نشر)
سرشناسه: محمدابراهیم باستانی پاریزی
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نام آوران علم و اجتهاد کرمان «از قاجاریه تا پهلوی» ۴. نام آوران علم و اجتهاد کرمان «از قاجاریه تا پهلوی» (نشر)
گردآورنده: مجید نیک پور