مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   موسسه نشر فهرستگان
موسسه نشر فهرستگان
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
گنجینه های دست نویس های اسلامی در ایران ۱. گنجینه های دست نویس های اسلامی در ایران (نشر)
واژه نامه نسخه شناسی و کتاب پردازی ۲. واژه نامه نسخه شناسی و کتاب پردازی (نشر)
تذهیب ، خط ، صحافی ، کاغذ ، رنگ و مرکب فارسی ـ انگلیسی / انگلیسی ـ فارسی
نویسنده: حسن هاشمی میناباد
فهرست دست نویس های عربی و فارسی مجموعه دکتر نبی بخش خان بلوچ در آرشیو سند ، کراچی ( پاکستان ) ۳. فهرست دست نویس های عربی و فارسی مجموعه دکتر نبی بخش خان بلوچ در آرشیو سند ، کراچی ( پاکستان ) (نشر)
سرشناسه: نبی بخش خان بلوچ
نویسنده: خضر عباسی نوشاهی
فرهنگ حفظ و نگاه داری مواد کتابخانه و بایگانی ۴. فر هنگ حفظ و نگاه داری مواد کتابخانه و بایگانی (نشر)
انگلیسی- فارسی با معادل های اسپانیایی ، آلمانی ، ایتالیایی- فرانسوی و روسی
مترجم: حسن هاشمی میناباد
فهرست مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی ۵. فهرست مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی (ناشر جلد 6)
۶. درآمدی بر تاریخ ادبیات فارسی (نشر)