مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   موسسه ی نشر فهرستگان
موسسه ی نشر فهرستگان
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
تاریخ نگارش های عربی ۱. تاریخ نگارش های عربی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، 4 جلد