مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   مرکز احیاء میراث اسلامی
مرکز احیاء میراث اسلامی
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
فهرستواره نسخه های خطی و عکسی مرکز احیاء میراث اسلامی (قم - ایران) ۱. فهرستواره نسخه های خطی و عکسی مرکز احیاء میراث اسلامی (قم - ایران) (نشر)
معرفی اجمالی حدود 8500 عنوان کتاب و رساله و بیش از 12000 نسخه خطی
به کوشش: محمدرضا آصف آگاه حسینی اشکوری