مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   نشر کارنگ
نشر کارنگ
نشر کارنگ
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
۱. هنر دربارهای ایران (نشر)
۲. سبک عباسی (نشر)
قرآن نویسی تا قرن چهارم هجری قمری
سرشناسه: ناصر خلیلی
مترجم: پیام بهتاش
۳. کارهای استادانه (نشر)
قرآن نویسی تا قرن هشتم هجری
سرشناسه: ناصر خلیلی
مترجم: پیام بهتاش
۴. کمال آراستگی (نشر)
قرآن نویسی تا قرن سیزدهم هجری قمری
سرشناسه: ناصر خلیلی
مترجم: پیام بهتاش
۵. هنر قلم (نشر)
تحول و تنوع در خوش نویسی اسلامی
سرشناسه: ناصر خلیلی
مترجم: پیام بهتاش
عرب ستیزی در ادبیات معاصر ایران ۶. عرب ستیزی در ادبیات معاصر ایران (نشر)