مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
مطالعات صفوی ۱. مطالعات صفوی (نشر)
گزیده مقالات همایش پاریس
مترجم: داوود طبایی
۲. هنر و معماری صفویه (نشر)
مترجم: مزدا موحد
رساله در بیان موسیقی شرقی و مقایسه آن با موسیقی اروپایی ۳. رساله در بیان موسیقی شرقی و مقایسه آن با موسیقی اروپایی (نشر)
نویسنده: شارل فونتون
مترجم: ساسان فاطمی
نسیم طرب ۴. نسیم طرب (نشر)
۵. متافیزیک خیال در گلشن راز شبستری (نشر)
نویسنده: نصرالله حکمت
شاهکارهای معماری آسیای میانه سده‌های چهاردهم و پانزدهم ۶. شاهکارهای معماری آسیای میانه سده‌های چهاردهم و پانزدهم (نشر)
یادنامه ی کمال الدین بهزاد ۷. یادنامه ی کمال الدین بهزاد (نشر)
مکتب نگارگری شیراز ۸. مکتب نگارگری شیراز (نشر)
نویسنده: یعقوب آژند
مکتب نگارگری تبریز و قزوین و مشهد ۹. مکتب نگارگری تبریز و قزوین و مشهد (نشر)
نویسنده: یعقوب آژند
مکتب نگارگری هرات ۱۰. مکتب نگارگری هرات (نشر)
نویسنده: یعقوب آژند
۱۱. مهر و حکاکی در ایران (نشر)
نویسنده: محمدجواد جدی
شاه عباس و هنرهای اصفهان ۱۲. شاه عباس و هنرهای اصفهان (نشر)
سه مثنوی خواجوی کرمانی ۱۳. روضة الانوار (ناشر همکار)
نویسنده: خواجوی کرمانی
پندنامه جامی ۱۴. پندنامه جامی (ناشر همکار)
فالنامۀ شاه طهماسبی ۱۵. فالنامۀ شاه طهماسبی (ناشر همکار)
جلدسازی ایرانیان از سلجوقیان تا قاجار ۱۶. جلدسازی ایرانیان از سلجوقیان تا قاجار (ناشر همکار)
نویسنده: مصطفی رستمی
اصطلاحات خوشنویسی در شعر شاعران بزرگ ایران ۱۷. اصطلاحات خوشنویسی در شعر شاعران بزرگ ایران (نشر)
نویسنده: آزاد محمودی
مقدمة الأصول ۱۸. مقدمة الاصول (نشر)
منار جام؛ کتیبه‌ها و نقوش تزیینی و مفاهیم نمادین ۱۹. منار جام (نشر)
کتیبه‌ها و نقوش تزیینی و مفاهیم نمادین
نویسنده: محمد خزائی
رسالة‌ في الموسیقی ابن منجم ۲۰. رسالة‌ في الموسیقی ابن منجم (ناشر همکار)
نویسنده: ابن منجم