مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   نشر نی
نشر نی
نشر نی
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
فرهنگ معاصر عربی - فارسی بر اساس فرهنگ عربی - انگلیسی هانس ور ۱. فرهنگ معاصر عربی - فارسی بر اساس فرهنگ عربی - انگلیسی هانس ور (نشر)
گردآورنده: آذرتاش آذرنوش
۲. زندگی رنگ است (نشر)
گزیده گفتار و نوشتار 70 تا 75
سرشناسه: محسن مخملباف
نویسنده: محسن مخملباف
۳. ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما (نشر)
دادخواهی حیوانات نزد پادشاه پریان از ستم انسانها ۴. دادخواهی حیوانات نزد پادشاه پریان از ستم انسانها (نشر)
سرشناسه: اخوان الصفا
مترجم: عبدالمحمد آیتی
۵. نظریه های دولت در فقه شیعه (نشر)
نویسنده: محسن کدیور
تکملة الاخبار(تاریخ صفوی از آغاز تا 978هجی قمری) ۶. تکملة الاخبار(تاریخ صفوی از آغاز تا 978هجی قمری) (نشر)
سرشناسه: زین العابدین بن عبدالمومن نویدی
نویسنده: عبدی بیگ شیرازی
۷. حروفیه در تاریخ (نشر)
سرشناسه: یعقوب آژند
نویسنده: یعقوب آژند
القاب رجال دوره قاجار ۸. القاب رجال دوره قاجار (نشر)
سرشناسه: کریم سلیمانی
نویسنده: کریم سلیمانی
مقامات جامی ۹. مقامات جامی (نشر)
گوشه هایی از تاریخ فرهنگی و اجتماعی خراسان در عصر تیموریان
سرشناسه: عبدالواسع بن جمال الدین نظامی باخزری‌
نویسنده: عبدالواسع نظامی باخزری
اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن ۱۰. اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن (نشر)
سماع نامه های فارسی
سرشناسه: نجیب مایل هروی
نویسنده: نجیب مایل هروی
اعترافات ژنرال ۱۱. اعترافات ژنرال (نشر)
خاطرات ارتشبد عباس قره باغی آخرین‌ رئیس‌ ستاد بزرگ‌ ارتشتاران‌ و عضو شورای‌ سلطنت‌ (مرداد - بهمن‌ )۵۷
سرشناسه: عباس قره باغی
نویسنده: عباس قره باغی
زندگی و اشعار عماد الدین نسیمی ۱۲. ققنوس در شب خاکستر (عمادالدین نسیمی) (نشر)
۱۳. گنگ خوابدیده (نشر)
نویسنده: محسن مخملباف
۱۴. دشمنان جامعه سالم(مجموعه‌ داستان‌ کوتاه‌) (نشر)
نویسنده: ابراهیم نبوی
۱۵. نوبت عاشقی (نشر)
نویسنده: محسن مخملباف
۱۶. سلام بر خورشید (نشر)
نویسنده: محسن مخملباف
فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول ۱۷. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول (نشر)
نویسنده: عیسی ولایی
۱۸. ترس و لرز (نشر)
تجدد و تشخص ۱۹. تجدد و تشخص (نشر)
جامعه و هویت شخصی در عصر جدید
مترجم: ناصر موفقیان
درسهایی در فلسفه علم الاجتماع ۲۰. درسهایی در فلسفه علم الاجتماع (نشر)
(روش‌ تفسیر در علوم‌ اجتماعی‌)
نویسنده: عبدالکریم سروش
۲۱. درآمدی بر فلسفه تاریخ [هستی‌شناسی‌، شناخت‌شناسی‌، روش‌شناسی‌] (نشر)
جامعه شناسی خودکامگی ۲۲. جامعه شناسی خودکامگی (نشر)
تحلیل جامعه شناسی ضحاک ماردوش
نویسنده: علی رضاقلی
درآمدی بر اندیشه پیچیده ۲۳. درآمدی بر اندیشه پیچیده (نشر)
۲۴. چگونه علمی فکر کنیم (نشر)
فکر علمی‌، ذهن‌ علمی‌، اندیشه‌ علمی‌
مترجم: آذر مقامی
۲۵. قومیت و قوم گرایی در ایران (نشر)
افسانه و واقعیت
نویسنده: حمید احمدی
۲۶. سیب (نشر)
نویسنده: محسن مخملباف
جامعه شناسی نخبه کشی قائم مقام ، امیرکبیر، مصدق ۲۷. جامعه شناسی نخبه کشی قائم مقام ، امیرکبیر، مصدق (نشر)
تحلیل‌ جامعه‌شناختی‌ برخی‌ از ریشه‌های‌ تاریخی‌ استبداد و عقب‌ماندگی‌ در ایران‌
نویسنده: علی رضاقلی
۲۸. سلام سینما (نشر)
چند گفتگو
به کوشش: امیر خسروی
بهای آزادی ۲۹. بهای آزادی (نشر)
دفاعیات‌ محسن‌ کدیور در دادگاه‌ ویژه‌ روحانیت‌
گردآورنده: زهرا رودی (کدیور)
علم، شبه علم و علم دروغین (بررسی‌ راه‌های‌ شناخت‌) ۳۰. علم، شبه علم و علم دروغین (بررسی‌ راه‌های‌ شناخت‌) (نشر)
مترجم: عباس باقری
۳۱. هانیه در دنیای زبان شناسی (نشر)
نویسنده: مهدی ضرغامیان
افکار عمومی ۳۲. افکار عمومی (نشر)
مترجم: مرتضی کتبی
راهنمای روانشناسی شناختی و علم شناخت ۳۳. راهنمای روانشناسی شناختی و علم شناخت (نشر)
اخبار الطوال ۳۴. ترجمه اخبار الطوال (نشر)
۳۵. برنامه ریزی در ایران براساس‌ تجارب‌ گروه‌ مشاوره‌ دانشگاه‌ هاروارد در ایران‌ در تهیه‌ برنامه‌ عمرانی‌ سوم‌ (نشر)
۳۶. توانهای نهایی در آدمی (نشر)
۳۷. سرگرمیهای توپولوژی (توپولوژی‌ تجربی‌) (نشر)
۳۸. اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن (نشر)
۳۹. تحولات نوین در شیوه های حقوقی حل و فصل اختلافات به‌ پیوست‌ ویراست‌ جدید ترجمه‌ اساسنامه‌ دادگاه‌ بین‌المللی‌ دادگستری‌ (نشر)
۴۰. اطلس تاریخی ایران از ظهور اسلام تا دوران سلجوقی (نشر)
نویسنده: رضا فرنود
پان ترکیسم ۴۱. پان ترکیسم (نشر)
یک قرن در تکاپوی الحاق گری
مترجم: حمید احمدی
مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه دوره قاجاریه ۴۲. مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه دوره قاجاریه (نشر)
۴۳. حکومت ولایی (نشر)
نویسنده: محسن کدیور
ارتداد در اسلام ۴۴. ارتداد در اسلام (نشر)
نویسنده: عیسی ولایی
۴۵. عهد جدید بر اساس کتاب مقدس اورشلیم (نشر)
مترجم: پیروز سیار
تحلیل محتوا ۴۶. تحلیل محتوا (نشر)
مبانی روانشناسی
مترجم: هوشنگ نایبی
رساله های میرزا ملکم خان ناظم الدوله ۴۷. رساله های میرزا ملکم خان ناظم الدوله (نشر)
گردآورنده: حجت الله اصیل
پشمینه پوشان ۴۸. پشمینه پوشان (نشر)
فرهنگ سلسله های صوفیه
نویسنده: علی سیدین
قلب اسلام ۴۹. قلب اسلام (نشر)
سیمای تاریخ و فرهنگ قزوین ۵۰. سیمای تاریخ و فرهنگ قزوین (نشر)
نویسنده: پرویز ورجاوند
پدیده شناسی ۵۱. پدیده شناسی (نشر)
امامیه و سیاست در نخستین سده های غیبت ۵۲. امامیه و سیاست در نخستین سده های غیبت (نشر)
فقه و سیاست در ایران معاصر ۵۳. فقه و سیاست در ایران معاصر (نشر)
نویسنده: فیرحی، داود.
ایران بین دو انقلاب ۵۴. ایران بین دو انقلاب (نشر)
آشوب ۵۵. آشوب (نشر)
تفسیر مایکل بری بر هفت پیکر نظامی ۵۶. تفسیر مایکل بری بر هفت پیکر نظامی (نشر)