مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   وزارت فرهنگ و آموزش عالی،مرکز انتشارات علمی و فرهنگی
وزارت فرهنگ و آموزش عالی،مرکز انتشارات علمی و فرهنگی
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
معرفة الحدیث ۱. معرفة الحدیث (نشر)
وتاریخ نشره وتدوینه وثقافته عند الشیعة الإمامیة
نویسنده: محمدباقر بهبودی
ترجمه مفاتیح العلوم نگارش یافته بین سالهای 372ـ367 هـ.ق ۲. ترجمه مفاتیح العلوم نگارش یافته بین سالهای 372ـ367 هـ.ق (نشر)
مترجم: حسین خدیوجم
ملخص اللغات ۳. ملخص اللغات (نشر)
۴. گزیده اوپه نیشدها (نشر)
با مقدمه و حواشی و فهرست لغات
سرشناسه: اوپانیشادها. فارسی‌. برگزیده‌
مترجم: صادق رضازاده شفق
معالم الدین و ملاذ المجتهدین ۵. معالم الدین وملاذ المجتهدین (نشر)
المقدمه فی اصول الفقه
نویسنده: صاحب معالم
حافظ نامه ۶. حافظ نامه (نشر)
شرح الفاظ، اعلام، مفاهیم کلیدی و ابیات دشوار حافظ
نویسنده: بهاءالدین خرمشاهی
دیوان عطار ۷. دیوان عطار (نشر)
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
شاعر: فریدالدین عطار
۸. مبادی مابعد الطبیعی علوم نوین (نشر)
مکاتبات عرفانی بین سید احمد حائری و شیخ محمدحسین غروی در شرح دو بیت عطار ۹. مکاتبات عرفانی بین آیتین علمین سید احمد کربلائی و شیخ محمدحسین غروی در شرح دو بیت عطار (نشر)
رسائل عرفانی و فلسفی حکیم قاینی ۱۰. رسائل عرفانی و فلسفی حکیم قاینی (نشر)
نویسنده: کافی قاینی
جامع الاسرار و منبع الانوار به انضمام رساله نقد النقود فی معرفة الوجود ۱۱. جامع الاسرار و منبع الانوار (نشر)
نویسنده: سید حیدر آملی
فلسفه اجتماعی ۱۲. فلسفه اجتماعی (نشر)
‌از ‌ارسطو، ‌اپیکور، ‌اپیکتتوس‌، مارکوس‌‌اورلیوس‌، کنفوسیوس‌، ‌امرسن‌، جان‌دیویی‌
مترجم: عبدالرحیم احمدی
فلسفه نظری ۱۳. فلسفه نظری (نشر)
۱۴. طلب و اراده (نشر)
اخلاق ۱۵. اخلاق (نشر)
رساله درباره آزادی ۱۶. رساله درباره آزادی (نشر)
۱۷. سقراط (نشر)
اتحاد عاقل به معقول ۱۸. اتحاد عاقل به معقول (نشر)
۱۹. روح فلسفه قرون وسطی (نشر)
رساله لقاء الله در منازل سلوک به مقام لقاء الله ۲۰. رساله لقاء الله در منازل سلوک به مقام لقاء الله (نشر)
مستفاد از آیات کریمه و روایات شریفه با ترتیب منازل و مقامات
نویسنده: حسن مصطفوی
۲۱. اسرار مغز آدمی (نشر)
مترجم: محمود بهزاد
نظری اجمالی و انتقادی به پوزیتیویسم منطقی ۲۲. نظری اجمالی و انتقادی به پوزیتیویسم منطقی (نشر)
خلق مدام در عرفان اسلامی و آیین بودایی ذن ۲۳. خلق مدام در عرفان اسلامی و آیین بودایی ذن (نشر)
کلیات زیباشناسی ۲۴. کلیات زیباشناسی (نشر)
مترجم: فواد روحانی
فهرستواره فقه هزار و چهارصد ساله اسلامی در زبان فارسی بانضمام رساله اصول فقه فارسی ۲۵. فهرستواره فقه هزار و چهارصد ساله اسلامی در زبان فارسی (نشر)
دروس معرفت نفس ۲۶. دروس معرفت نفس (نشر)