مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   بنگاه ترجمه و نشر کتاب
بنگاه ترجمه و نشر کتاب
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
درآمدی به تحلیل فلسفی ۱. درآمدی به تحلیل فلسفی (نشر)
دانشنامه ایران و اسلام ۲. دانشنامه ایران و اسلام (نشر)
بیست مقاله تقی زاده محتوی بر ترجمه سیزده مقاله از انگلیسی و فرانسه (بوسیله احمد آرام) ترجمه یک مقاله از آلمانی (بوسیله کاووس جهانداری) ... ۳. بیست مقاله تقی زاده (نشر)
ترجمه‌ سیزده‌ مقاله‌ از انگلیسی‌ و فرانسه‌ (به‌قلم‌ احمد آرام‌)، ترجمه‌ یک‌ مقاله‌ از آلمانی‌ (به‌قلم‌ کیکاوس‌‌ جهانداری)...
نویسنده: سید حسن تقی زاده
مترجم: احمد آرام، کیکاووس جهانداری
۴. معرفت دینی (نشر)
نقدی بر نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت
نویسنده: آیة الله صادق آملی لاریجانی
سروش هدایت ۵. سروش هدایت (نشر)
مجموعه‌ای‌ از دستورالعملها، مکتوبات‌ اخلاقی‌ و عرفانی‌ از حضرت‌ امام‌ خمینی‌(ره)، سیدبن‌ طاوس‌، علامه‌ حلی‌ ...
گردآورنده: علی شیروانی
۶. قبض و بسط در قبض و بسطی دیگر (نشر)
درآمدی به فلسفه اخلاق ۷. درآمدی به فلسفه اخلاق (نشر)
علم ما به عالم خارج به‌ عنوان‌ زمینه‌ای‌ برای‌ بکاربردن‌ روش‌ علمی‌ در فلسفه‌ ۸. علم ما به عالم خارج به‌ عنوان‌ زمینه‌ای‌ برای‌ بکاربردن‌ روش‌ علمی‌ در فلسفه‌ (نشر)
فهرست کتابهای چاپی فارسی از آغاز تا آخر سال‌ ۱۳۴۵ براساس‌ فهرست‌ خانبابا مشار و فهارس‌ انجمن‌ کتاب‌ ۹. فهرست کتابهای چاپی فارسی از آغاز تا آخر سال‌ ۱۳۴۵ براساس‌ فهرست‌ خانبابا مشار و فهارس‌ انجمن‌ کتاب‌ (نشر)
حکمت اسلام ۱۰. حکمت اسلام (نشر)
مقامات ژنده پیل (احمد جام) ۱۱. مقامات ژنده پیل (احمد جام) (نشر)
حکمت در دوران شکوفائی فکری یونانیان ۱۲. حکمت در دوران شکوفائی فکری یونانیان (نشر)