مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   بنیاد دایرةالمعارف اسلامی
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
دانشنامه جهان اسلام ۱. دانشنامه جهان اسلام (نشر)
طرح دایرة المعارف بزرگ اسلامی ۲. طرح دایرة المعارف بزرگ اسلامی (نشر)
شیوه نامه دانشنامه جهان اسلام ۳. شیوه نامه دانشنامه جهان اسلام (نشر)
نویسنده: احمد سمیعی
افغانستان (مجموعه مقالات) ۴. افغانستان (مجموعه مقالات) (نشر)
۵. جستارهایی در تاریخ علوم دوره اسلامی (نشر)
مقالات چاپ شده در دانشنامه جهان اسلام ،مجلدات اول تا پنجم
نویسنده: هوشنگ اعلم