مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   دانشگاه بو علی سینا
دانشگاه بو علی سینا
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
مروج اسلام در ایران صغیر احوال و آثار میر سید علی همدانی ۱. مروج اسلام در ایران صغیر احوال و آثار میر سید علی همدانی (نشر)
به انضمام رساله همدانیه
نویسنده: پرویز اذکائی
رگ شناسی ۲. رگ شناسی (نشر)
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
پنج رساله ۳. پنج رساله (نشر)
سرشناسه: محمد بن ابراهیم ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
۴. ابن سینا (نشر)
مترجم: عادل زعیتر
طبیعیات دانشنامه علائی ۵. طبیعیات دانشنامه علائی (نشر)
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
رساله جودیه ۶. رساله جودیه (نشر)
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
رساله نفس ۷. رساله نفس (نشر)
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
ظفرنامه ۸. ظفرنامه (نشر)
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
الهیات دانشنامه علایی ۹. الهیات دانشنامه علایی (نشر)
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
رساله منطق ۱۰. رساله منطق (نشر)
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات ۱۱. رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات (نشر)
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا