مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی
مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی
آثار موجود در کتابخانه
پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه های قمری 1432 ۱. پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه های قمری 1432 (تألیف و نشر)
تقویم هجری محاسبات انجام شده بر اساس افق شهر قم و 45 شهر از شهر های مهم جهان
پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه های قمری1429 ۲. پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه های قمری1429 (تألیف و نشر)
همراه با تقویم اوقات شرعی و اطلاعات نجومی
تقویم هجری ۳. تقویم هجری (تألیف و نشر)
محاسبات انجام شده بر اساس افق شهر قم 1433 و 59 شهر از شهرهای مهم جهان
• پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه های قمری1433 ه /1391-1390/ 2012-2011، مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی، چاپ اول، قم، ۱۴۳۳ق. برابر ۱۳۹۰ش. برابر 2011م.
پیش بینی وضعیت هلال ماه در آغاز ماه های قمری 1434 ۴. پیش بینی وضعیت هلال ماه در آغاز ماه های قمری 1434 (تألیف و نشر)
تقویم هجری محاسبات انجام شده 1391- 1392= 1434، براساس افق شهر قم و 59 شهر از شهرهای مهم جهان
مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی، چاپ اول، قم، ۱۴۳۴ق. برابر ۱۳۹۲ش.
پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه های قمری 1420 ۵. پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه های قمری 1420 (تألیف و نشر)
۶. (تألیف و نشر)
تقویم هجری محاسبات انجام شده 1392- 1393= 1435، براساس افق شهر قم و 59 شهر از شهرهای مهم جهان
نویسنده: مرکز مطالعات‌ و پژو‌هشها‌ی‌ فلکی‌ - نجومی‌ ، بخش فنی استخراج سالنامه هجری
• پیش بینی وضعیت هلال ماه در آغاز ماه های قمری 1435ه، مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی، چاپ اول، قم، ۱۴۳۵ق. برابر ۱۳۹۳ش.
نشر:
پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه های قمری1426 ۷. پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه های قمری1426 (نشر)
همراه با تقویم اوقات شرعی و اطلاعات نجومی
نویسنده: مرکز مطالعات‌ و پژو‌هشها‌ی‌ فلکی‌ - نجومی‌ ، بخش فنی استخراج سالنامه هجری
پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه های قمری 1428 ۸. پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه های قمری 1428 (نشر)
تقویم هجری محاسبات انجام شده بر اساس افق شهر قم و 45 شهر از شهر های مهم جهان
سرشناسه: دفتر حضرت‌ آیت‌الله‌ العظمی‌ سیستانی‌ دام‌ظله‌. مرکز مطالعات‌ و پژوهشهای‌ داخلی‌ - نجومی
پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه های قمری1430 ۹. پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه های قمری1430 (نشر)
همراه با تقویم اوقات شرعی و اطلاعات نجومی 1387-1388
۱۰. پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه های قمری 1431 (نشر)
تقویم هجری محاسبات انجام شده بر اساس افق شهر قم و 45 شهر از شهر های مهم جهان