مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   مرکز نشر دانشگاهی
مرکز نشر دانشگاهی
آثار موجود در کتابخانه
۱. شیوه نامه مرکز نشر دانشگاهی (تألیف و نشر)
سرشناسه: مرکز نشر دانشگاهی‌
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ پنجم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
نشر:
الملخص فی اصول الدین ۲. الملخص فی اصول الدین (نشر)
تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان ۳. تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان (نشر)
مدخل تاریخ شرق اسلامی ۴. مدخل تاریخ شرق اسلامی (نشر)
تحلیلی کتابشناختی
مترجم: نوش آفرین انصاری
۵. معانی و بیان برای رشته ادبیات فارسی دوره کارشناسی (نشر)
نویسنده: جلیل تجلیل
درآمدی به اصول و روش ترجمه ۶. درآمدی به اصول و روش ترجمه (نشر)
۷. از سعدی تا آراگون (نشر)
(تاثیر ادبیات فارسی در ادبیات فرانسه)
نویسنده: جواد حدیدی
غلط ننویسیم ۸. غلط ننویسیم (نشر)
فرهنگ دشواریهای زبان فارسی
نویسنده: ابوالحسن نجفی
۹. علم و دین (نشر)
۱۰. اخلاق (نشر)
ایساغوجی و مقولات ۱۱. ایساغوجی و مقولات (نشر)
تلبیس ابلیس ۱۲. تلبیس ابلیس (نشر)
تأملات در فلسفه اولی ۱۳. تأملات در فلسفه اولی (نشر)
نویسنده: رنه دکارت
مترجم: احمد احمدی
جزء و کل ۱۴. جزء و کل (نشر)
۱۵. رساله در اصلاح فاهمه و بهترین راه برای رسیدن به شناخت حقیقی چیزها (نشر)
۱۶. سیطره کمیت و علایم آخر الزمان (نشر)
رساله در اصول علم انسانی و سه گفت و شنود ۱۷. رساله در اصول علم انسانی و سه گفت و شنود (نشر)
۱۸. تمهیدات (نشر)
مقدمه‌ای‌ برای‌ هر مابعدالطبیعه‌ آینده‌ که‌ به‌عنوان‌ یک‌ علم‌ عرضه‌ شود
مترجم: غلامعلی حداد عادل
۱۹. روانشناسی و ارتباط (نشر)
سه رساله فارسی در موسیقی ۲۰. سه رساله فارسی در موسیقی (نشر)
موسیقی دانشنامه علائی [ابن سینا] ، موسیقی رسائل اخوان الصفا، کنز التحف [حسن کاشی]
به کوشش: تقی بینش
۲۱. تعارض قوانین (نشر)
۲۲. شیوه نامه ضبط اعلام انگلیسی در فارسی (نشر)
پسته ایران ۲۳. پسته ایران (نشر)
شناخت تاریخی
نویسنده: محمدحسن ابریشمی
مبانی عقیدتی اسلامی ۲۴. مبانی عقیدتی اسلامی (نشر)
نصاب الصبیان ۲۵. نصاب الصبیان (نشر)
نویسنده: مسعود فراهی
احوال و سخنان خواجه عبید الله احرار ۲۶. احوال و سخنان خواجه عبید الله احرار (نشر)
منطق الطیر (نسخه برگردان) ۲۷. منطق الطیر عطار (نشر)
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
نویسنده: فریدالدین عطار
حساب جُمَلْ در شعر فارسی و فرهنگ تعبیرات رمزی ۲۸. حساب جُمَلْ در شعر فارسی (نشر)
نویسنده: مهدی صدری
امثال کهن عربی ۲۹. امثال کهن عربی (نشر)
نویسنده: رودولف زلهایم
مترجم: دکتر احمد شفیعیها