مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   مرکز باز شناسی اسلام و ایران (باز)
مرکز باز شناسی اسلام و ایران (باز)
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
ادریسیان؛ یافته های جدید ۱. ادریسیان؛ یافته های جدید (نشر)
کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در سوئد (1357 ـ 1375) ۲. کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در سوئد (1357 ـ 1375) (نشر)
کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در آلمان (1357 ـ 1375) ۳. کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در آلمان (1357 ـ 1375) (نشر)
کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در چند کشور (1357 ـ 1375) ۴. کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در چند کشور (1357 ـ 1375) (نشر)
سرشناسه: مرکز بازشناسی اسلام و ایران
کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در آمریکا (1357 ـ 1375) ۵. کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در آمریکا (1357 ـ 1375) (نشر)
کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در انگلستان (1357 ـ 1375) ۶. کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در انگلستان (1357 ـ 1375) (نشر)
کارنامه ایرانیان خارج از کشور به زبان های غیر فارسی ۷. کارنامه ایرانیان خارج از کشور به زبان های غیر فارسی (نشر)
گردهمایی های ایرانیان خارج از کشور 1358 ـ 1375 ۸. گردهمایی های ایرانیان خارج از کشور 1358 ـ 1375 (نشر)
مراکز و انجمن های فرهنگی ایرانیان خارج از کشور ۹. مراکز و انجمن های فرهنگی ایرانیان خارج از کشور (نشر)
سلسله های اسلامی جدید ۱۰. سلسله های اسلامی جدید (نشر)
راهنمای گاهشماری و تبار شناسی
مترجم: فریدون بدره ای
خوارج در ایران (تا اواخر قرن سوم هجری) ۱۱. خوارج در ایران (تا اواخر قرن سوم هجری) (نشر)
نویسنده: حسین مفتخری
آشنایی از آن سوی افق ۱۲. آشنایی از آن سوی افق (نشر)
مجموعه‌ سخنرانی‌های‌ سمینار بزرگداشت‌ آنه‌ماری‌ شیمل‌
سیاست فرهنگی و الگوی ارائه گزارش در فعالیتهای فرهنگی ۱۳. سیاست فرهنگی و الگوی ارائه گزارش در فعالیتهای فرهنگی (نشر)