مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی
سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
فهرست نسخ خطی فارسی موجود در کتابخانه سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ۱. فهرست نسخ خطی فارسی موجود در کتابخانه سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی (نشر)
سرشناسه: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی. کتابخانه
به کوشش: معصومه فرشچی
فهرست نسخه های خطی گنجینه قرآن ۲. فهرست نسخه های خطی گنجینه قرآن (نشر)
فهرست موضوعی نسخه های خطی عربی در کتابخانه های جمهوری اسلامی ایران و تاریخ علوم و تراجم دانشمندان اسلامی ۳. فهرست موضوعی نسخه های خطی عربی در کتابخانه های جمهوری اسلامی ایران و تاریخ علوم و تراجم دانشمندان اسلامی (نشر)
نویسنده: محمد باقر حجتی
چگونه فهرست نویسی کنیم ۴. چگونه فهرست نویسی کنیم (نشر)
راهنمای‌ علمی‌ با استفاده‌ از قواعد فهرست‌ انگلو - امریکن‌، ویرایش‌ ۲ و روش‌ کتابخانه‌ کنگره‌ جهت‌ استفاده‌ در کتابخانه‌های‌ ایران‌
گردآورنده: فیروزه برومند
مترجم: فیروزه برومند