مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   مجمع ذخائر اسلامی
مجمع ذخائر اسلامی
مجمع ذخائر اسلامی
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
اسلام و مکتبهای اقتصادی ۱. اسلام و مکتبهای اقتصادی (نشر)
مجموعه اسناد کتابخانه افشین عاطفی (کاشان ـ ایران ) ۲. مجموعه اسناد کتابخانه افشین عاطفی (کاشان ـ ایران ) (نشر)
سرشناسه: کتابخانه افشین عاطفی (کاشان)
به کوشش: سید صادق حسینی اشکوری
فهرست نسخه های عکسی مرکز احیاء میراث اسلامی ۳. فهرست نسخه های عکسی مرکز احیاء میراث اسلامی (نشر)
سرشناسه: مرکز احیاء میاث اسلامی
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری، سید صادق حسینی اشکوری
فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی ۴. فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی (نشر)
سرشناسه: مرکز احیاء میراث‌ اسلامی‌
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
فهرست کتب خطی کتابخانه سید محمد حجت کوهکمره ای ۵. فهرست کتب خطی کتابخانه سید محمد حجت کوهکمره ای (نشر)
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مفتی الشیعه( ایران ـ قم ) ۶. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مفتی الشیعه( ایران ـ قم ) (نشر)
سرشناسه: کتابخانه‌ مفتی‌ الشیعه‌ (قم)
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مؤسسه امام صادق علیه السلام (قم - ایران) ۷. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مؤسسه امام صادق علیه السلام (قم - ایران) (نشر)
سرشناسه: موسسه‌امام‌صادق (ع). کتابخانه
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه علمیه  آیة الله العظمی خوئی قدس‌ سره‌ مشهد مقدس‌ - ایران‌ ۸. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه علمیه آیة الله العظمی خوئی قدس‌ سره‌ مشهد مقدس‌ - ایران‌ (نشر)
سرشناسه: مدرسه‌ علمیه‌ آیت‌ الله‌ العظمی‌ خوئی‌. کتابخانه‌
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
فهرست نسخه های خطی کتابخانه شیخ محمد علی دیانی ( بیرجند ـ ایران ) ۹. فهرست نسخه های خطی کتابخانه شیخ محمد علی دیانی ( بیرجند ـ ایران ) (نشر)
به ضمیمه نسخه های خطی مسجد الرسول بازار ـ بیرجند
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری
فهرست نسخه های خطی کتابخانه صدوقی یزد( یزد ـ ایران ) ۱۰. فهرست نسخه های خطی کتابخانه صدوقی یزد( یزد ـ ایران ) (نشر)
سرشناسه: کتابخانه‌ صدوقی‌ یزدی‌
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
فهرست نسخه های خطی کتابخانه های گلپایگان ( گلپایگان ـ ایران ) ۱۱. فهرست نسخه های خطی کتابخانه های گلپایگان ( گلپایگان ـ ایران ) (نشر)
سرشناسه: حسینی‌ اشکوری‌، جعفر، - ۱۳۵۰
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری
فهرست نسخه های خطی کتابخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی (کاشان ـ ایران) ۱۲. فهرست نسخه های خطی کتابخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی (کاشان ـ ایران) (نشر)
سرشناسه: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان. کتابخانه
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه جعفریه ( زهان ـ ایران ) ۱۳. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه جعفریه ( زهان ـ ایران ) (نشر)
به ضمیمه نسخه های خطی کتابخانه سید معصوم قهستانی ( قائن ـ ایران )
سرشناسه: مدرسه جعفریه (زهان). کتابخانه
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری
فهرست نسخه های خطی خاندان میبدی(کرمانشاه ـ ایران) ۱۴. فهرست نسخه های خطی خاندان میبدی(کرمانشاه ـ ایران) (نشر)
فهرست نسخه های خطی کتابخانه میرزا محمد کاظمینی (یزد ـ ایران) ۱۵. فهرست نسخه های خطی کتابخانه میرزا محمد کاظمینی (یزد ـ ایران) (نشر)
سرشناسه: کتابخانه میرزا محمد کاظمینی (یزد)
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری
فهرست نسخه های خطی کتابخانه حوزه علمیه امام صادق (اردکان ـ ایران) ۱۶. فهرست نسخه های خطی کتابخانه حوزه علمیه امام صادق (اردکان ـ ایران) (نشر)
سرشناسه: حوزه علمیه امام صادق(ع). کتابخانه
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری
فهرست نسخه های خطی کتابخانه آکادمی لینچی ( رم ـ ایتالیا ) به ضمیمه دو فهرستواره و واژنامه ایتالیایی ـ فارسی ۱۷. فهرست نسخه های خطی کتابخانه آکادمی لینچی ( رم ـ ایتالیا ) به ضمیمه دو فهرستواره و واژنامه ایتالیایی ـ فارسی (نشر)
سرشناسه: آکادمی‌ ملی‌ لینچی‌. کتابخانه‌
نویسنده: سید صادق حسینی اشکوری
گردآورنده: سید صادق حسینی اشکوری
مخطوطات مکتبة النجومی( کرمانشاه ـ ایران ) ۱۸. مخطوطات مکتبة النجومی( کرمانشاه ـ ایران ) (نشر)
سرشناسه: کتابخانه‌ نجومی‌ (کرمانشاه‌)
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
مخطوطات مکتبة مدرسه الامام البروجردی( کرمانشاه ـ ایران ) ۱۹. مخطوطات مکتبة مدرسه الامام البروجردی( کرمانشاه ـ ایران ) (نشر)
سرشناسه: مدرسه آیت‌الله بروجردی (کرمانشاه).کتابخانه
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
مخطوطات مکتبة المیبدی( مشهد ـ ایران ) ۲۰. مخطوطات مکتبة المیبدی( مشهد ـ ایران ) (نشر)
سرشناسه: کتابخانه میبدی (مشهد)
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
مخطوطات مکتبة المرتضوی (مشهد ـ ایران) ۲۱. مخطوطات مکتبة المرتضوی (مشهد ـ ایران) (نشر)
سرشناسه: کتابخانه مرتضوی (مشهد)
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
مخطوطات دزفول (مدرسه النبوی والسید النبوی) (دزفول - ایران) ۲۲. مخطوطات دزفول (مدرسه النبوی والسید النبوی) (دزفول - ایران) (نشر)
سرشناسه: مدرسه نبوی (دزفول). کتابخانه
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
مخطوطات مکتبة عبدالعظیم الهادی ( ضحیان ـ الیمن ) ۲۳. مخطوطات مکتبة عبدالعظیم الهادی ( ضحیان ـ الیمن ) (نشر)
سرشناسه: مکتبه‌ عبدالعظیم‌ الهادی‌ (ضحیان‌، یمن‌)
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
مخطوطات مکتبة الإمام الهادی( مشهد ـ ایران ) ۲۴. مخطوطات مکتبة الإمام الهادی( مشهد ـ ایران ) (نشر)
سرشناسه: مجتمع‌ ‌امام‌ ‌هاد‌ی‌(‌ع‌).کتابخانه‌
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
مخطوطات مکتبة الاردبیلی( قم ـ ایران ) ۲۵. مخطوطات مکتبة الاردبیلی( قم ـ ایران ) (نشر)
سرشناسه: کتابخانه‌ اردبیلی‌ (قم‌)
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
مخطوطات مکتبة المدرسة الإسماعیلیة( شاهرود ـ ایران ) ۲۶. مخطوطات مکتبة المدرسة الإسماعیلیة( شاهرود ـ ایران ) (نشر)
سرشناسه: مدرسه‌ اسماعیلیه‌ (شاهرود). کتابخانه‌
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
مخطوطات السید الرضوی( کراتشی ـ باکستان ) ۲۷. مخطوطات السید الرضوی( کراتشی ـ باکستان ) (نشر)
سرشناسه: کتابخانه‌ سید رضوی‌ (کراچی‌)
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
مخطوطات مکتبة الجزائری النجفی (النجف الاشرف ـ العراق ) ۲۸. مخطوطات مکتبة الجزائری النجفی (النجف الاشرف ـ العراق ) (نشر)
سرشناسه: مکتبه‌ الجزائری‌ النجفی‌ (نجف‌ اشرف‌)
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
مخطوطات مکتبة فحول القزوینی( قزوین ـ ایران ) ۲۹. مخطوطات مکتبة فحول القزوینی( قزوین ـ ایران ) (نشر)
سرشناسه: کتابخانه‌ فحول‌ قزوینی‌ (قزوین‌)
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
مجموعه اسناد کتابخانه میرزا محمد کاظمینی ( یزد ـ ایران ) ۳۰. مجموعه اسناد کتابخانه میرزا محمد کاظمینی ( یزد ـ ایران ) (نشر)
سرشناسه: کتابخانه میرزا محمد کاظمینی (یزد)
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری
فهرست نسخه های کتابخانه شخصی میبدی( کرمانشاه ـ ایران ) ۳۱. فهرست نسخه های کتابخانه شخصی میبدی( کرمانشاه ـ ایران ) (نشر)
سرشناسه: کتابخانه میبدی (کرمانشاه)
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم ۳۲. فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم (نشر)
جابر بن حیان ۳۳. جابر بن حیان (نشر)
رنج و گنج ۳۴. رنج و گنج (نشر)
یادمان نامه میراث شناس معاصر سید احمد حسینی اشکوری
به کوشش: سید صادق حسینی اشکوری
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه صدر بازار (اصفهان ـ ایران) ۳۵. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه صدر بازار (اصفهان ـ ایران) (نشر)
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مؤسسه حضرت آیة الله العظمی بروجردی ۳۶. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مؤسسه حضرت آیة الله العظمی بروجردی (نشر)
سرشناسه: موسسه حضرت آیه‌الله‌العظمی بروجردی (قم). کتابخانه
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه خان (یزد ـ ایران) ۳۷. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه خان (یزد ـ ایران) (نشر)
سرشناسه: مدرسه خان (یزد). کتابخانه
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین ۳۸. تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین (نشر)
نویسنده: علامه حلی
مفاتیح الشرائع ۳۹. مفاتیح الشرائع (نشر)
فهرست نسخه های خطی کتابخانه سریزدی (مسجد حظیره) (یزد ـ ایران) ۴۰. فهرست نسخه های خطی کتابخانه سریزدی (مسجد حظیره) (یزد ـ ایران) (نشر)
سرشناسه: کتابخانه سریزدی (یزد)
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری
فهرست نسخه های خطی کتابخانه حوزه علمیه آشتیان ۴۱. فهرست نسخه های خطی کتابخانه حوزه علمیه آشتیان (نشر)
سرشناسه: حوزه علمیه آشتیان. ‏کتابخانه
نویسنده: صادق حضرتی
ما نزل من القرآن فی اهل البیت (‌علیهم‌‌السلام‌) ۴۲. ما نزل من القرآن فی اهل البیت (‌علیهم‌‌السلام‌) (نشر)
البیان عما فی لسان المیزان ۴۳. البیان عما فی لسان المیزان (نشر)
دراسه‌ مقارنه‌ بین‌ الکتب‌ الرجالیه‌ الاربعه‌ عند الامامیه‌ و کتاب‌ لسان‌ المیزان‌ لابن‌ حجرالعسقلانی‌
نویسنده: مضر الحلو
القاب السادة ۴۴. القاب السادة (نشر)
سرشناسه: صادق حسینی اشکوری
نویسنده: سید صادق حسینی اشکوری
محقق خوانساری ۴۵. محقق خوانساری (نشر)
شرح حال و آثار آقا حسین بن جمال الدین محمد خوانساری(1016 ـ 1098)
نویسنده: محمد حسن فاضلی
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان ۴۶. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان (نشر)
سرشناسه: دانشگاه اصفهان. کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری
عین العبرة فی غبن العترة علیه السلام ۴۷. عین العبرة فی غبن العترة علیه السلام (نشر)
نویسنده: سید ابن طاووس
ضیافة الاخوان و هدیة الخلان ۴۸. ضیافة الاخوان و هدیة الخلان (نشر)
۴۹. شناخت و درمان وسوسه و وسواس در اسلام (نشر)
فهرست نسخه های خطی کتابخانه های قائن (قائن ـ ایران) ۵۰. فهرست نسخه های خطی کتابخانه های قائن (قائن ـ ایران) (نشر)
نامه های تاجران منتخبی از اسناد کتابخانه میرزامحمد کاظمینی (یزد- ایران) ۵۱. نامه های تاجران منتخبی از اسناد کتابخانه میرزامحمد کاظمینی (یزد- ایران) (نشر)
سرشناسه: کتابخانه میرزامحمد کاظمینی (یزد)
به کوشش: سید صادق حسینی اشکوری
مجموعه اسناد آشتیان ۵۲. مجموعه اسناد آشتیان (نشر)
به کوشش: صادق حضرتی
مراسلات ۵۳. مراسلات (نشر)
منتخبی از اسناد کتابخانه میرزا محمد کاظمینی ( یزد-ایران)
سرشناسه: کتابخانه میرزامحمد کاظمینی (یزد)
به کوشش: سید صادق حسینی اشکوری
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجتهد الزمان بیدگلی (بیدگل-ایران) ۵۴. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجتهد الزمان بیدگلی (بیدگل-ایران) (نشر)
سرشناسه: کتابخانه مجتهدالزمان بیدگلی (بیدگل)
نویسنده: سید صادق حسینی اشکوری
فهرست نسخه های خطی کتابخانه های زنگی پور (مولانا علی حسین، مولانا محمد ابراهیم) (زنگی پور - هند) ۵۵. فهرست نسخه های خطی کتابخانه های زنگی پور (مولانا علی حسین، مولانا محمد ابراهیم) (زنگی پور - هند) (نشر)
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه معمار باشی (تهران - ایران) ۵۶. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه معمار باشی (تهران - ایران) (نشر)
سرشناسه: مدرسه معمارباشی (تهران). کتابخانه
نویسنده: سید محمدحسین حکیم
فهرست نسخه های خطی دانشگاه بوعلی (همدان- ایران) ۵۷. فهرست نسخه های خطی دانشگاه بوعلی (همدان- ایران) (نشر)
سرشناسه: دانشگاه بوعلی‌سینا. کتابخانه
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
فهرست نسخه های خطی کتابخانه صدر خواجو (ایران ـ اصفهان) ۵۸. فهرست نسخه های خطی کتابخانه صدر خواجو (ایران ـ اصفهان) (نشر)
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه مظهر العلوم (بنارس ـ هند) ۵۹. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه مظهر العلوم (بنارس ـ هند) (نشر)
سرشناسه: مدرسه مظهرالعلوم . کتابخانه(بنارس)
نویسنده: سید صادق حسینی اشکوری
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه علمیه فتحعلی بیگ (دامغان ـ ایران) ۶۰. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه علمیه فتحعلی بیگ (دامغان ـ ایران) (نشر)
مجموعه اسناد علی سپهری اردکانی ۶۱. مجموعه اسناد علی سپهری اردکانی (نشر)
فهرست نسخه های خطی فارسی موسسه سندالاجی (وابسته به دانشگاه سند) (حیدرآباد ـ پاکستان) ۶۲. فهرست نسخه های خطی فارسی موسسه سندالاجی (وابسته به دانشگاه سند) (حیدرآباد ـ پاکستان) (نشر)
نویسنده: عابدرضا عرفانی
فهرست نسخه های خطی کتابخانه دارالعلم آیت الله العظمی خوئی (نجف اشرف ـ عراق) ۶۳. فهرست نسخه های خطی کتابخانه دارالعلم آیت الله العظمی خوئی (نجف اشرف ـ عراق) (نشر)
سرشناسه: مدرسه دارالعلم آیت الله العظمی حاج سید ابوالقاسم خویی(نجف اشرف). کتابخانه
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری
فهرست نسخه های خطی سه کتابخانه اصفهان (ابوالبرکات، سیدضیاءالدین علامه فانی، مسجد سید شفتی)(اصفهان ـ ایران) ۶۴. فهرست نسخه های خطی سه کتابخانه اصفهان (ابوالبرکات، سیدضیاءالدین علامه فانی، مسجد سید شفتی)(اصفهان ـ ایران) (نشر)
نویسنده: رحیم قاسمی
فهرست نسخه های خطی کتابخانه افشین عاطفی (کاشان ـ ایران) ۶۵. فهرست نسخه های خطی کتابخانه افشین عاطفی (کاشان ـ ایران) (نشر)
سرشناسه: کتابخانه افشین عاطفی (کاشان)
نویسنده: سید صادق حسینی اشکوری
فهرست نسخه های خطی کتابخانه حجت کشفی (استهبان ـ ایران) ۶۶. فهرست نسخه های خطی کتابخانه حجت کشفی (استهبان ـ ایران) (نشر)
سرشناسه: کتابخانه حجت کشفی (استهبان)
نویسنده: سید صادق حسینی اشکوری
مجموعه اسناد خاندان شاهمیری ـ تفرش ۶۷. مجموعه اسناد خاندان شاهمیری ـ تفرش (نشر)
به کوشش: صادق حضرتی
فهرست نسخه های خطی کتابخانه جامعه جوادیه (بنارس ـ هند) ۶۸. فهرست نسخه های خطی کتابخانه جامعه جوادیه (بنارس ـ هند) (نشر)
سرشناسه: جامعه جوادیه (بنارس). کتابخانه
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری
فهرست نسخه های خطی کتابخانه قمر بنی هاشم علیه السلام (دامغان ـ ایران) ۶۹. فهرست نسخه های خطی کتابخانه قمر بنی هاشم علیه السلام (دامغان ـ ایران) (نشر)
سرشناسه: کتابخانه قمر بنی هاشم (دامغان)
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری
فهرست نسخه های خطی مدرسه قنبرعلی خان (حضرت ولی عصر عج)(تهران ـ ایران) ۷۰. فهرست نسخه های خطی مدرسه قنبرعلی خان (حضرت ولی عصر عج)(تهران ـ ایران) (نشر)
به ضمیمه چاپ عکسی مجموعه ای کهن در علم نجوم (ذخائر کتابخانه های ایران ـ شماره 4)
سرشناسه: مدرسه قنبرعلی خان (حضرت ولی‌عصر ع) تهران. کتابخانه
نویسنده: سید محمدحسین حکیم
فهرست نسخه های خطی مدرسه صدر (تهران ـ ایران) ۷۱. فهرست نسخه های خطی مدرسه صدر (تهران ـ ایران) (نشر)
سرشناسه: مدرسه صدر ( تهران). کتابخانه
نویسنده: سید محمدحسین حکیم
فهرست نسخه های خطی کتابخانه ممتاز العلماء (لکهنو ـ هند) ۷۲. فهرست نسخه های خطی کتابخانه ممتاز العلماء (لکهنو ـ هند) (نشر)
با گزارشی از خاندان علمی غفران مآب
نویسنده: سید صادق حسینی اشکوری
۷۳. اوج نگاه (نشر)
گزیده ای از خطوط،نگاره ها،نذهیبها،گنجینه اسناد و نسخ خطی (میرزا محمد کاظمینی)
به کوشش: زهره ارمغانی
شاعران فارسی سرا ۷۴. شاعران فارسی سرا (نشر)
۷۵. تبصرة الفقهاء (نشر)
فهرست نسخه های خطی خورشید گردیزی (ملتان ـ پاکستان) ۷۶. فهرست نسخه های خطی خورشید گردیزی (ملتان ـ پاکستان) (نشر)
بیاض تاج الدین احمد وزیر(782 هجری) ۷۷. بیاض تاج الدین احمد وزیر(782 هجری) (نشر)
به یادگار پنجمین کنگره تحقیقات ایرانی ، ١١-١٦ شهریورماه ١٣٥٣
گردآورنده: احمد بن محمد تاج الدین وزیر
۷۸. تعلیقات علی أجوبة المسائل المهنائیة (نشر)
۷۹. سکوت در ملکوت (نشر)
نویسنده: حسن آصف
وصول الاخیار الی اصول الاخبار ۸۰. وصول الاخیار الی اصول الاخبار (نشر)
اهمیت و اثرات شیر مادر ۸۱. اهمیت و اثرات شیر مادر (نشر)
منیة المرید فی ادب المفید و المستفید ۸۲. منیة المرید فی ادب المفید و المستفید (نشر)
علی هامش الذریعة ۸۳. علی هامش الذریعة (نشر)
فهرست نسخ خطی فارسی کتابخانه کوپریلی و پاره ای از نسخ خطی عربی (استانبول - ترکیه) ۸۴. فهرست نسخ خطی فارسی کتابخانه کوپریلی و پاره ای از نسخ خطی عربی (استانبول - ترکیه) (نشر)
فهرست نسخه های خطی کتابخانه موسوی شفتی (آیت الله سید محمد تقی بن سید محمد حسین موسوی شفتی)(اصفهان - ایران) ۸۵. فهرست نسخه های خطی کتابخانه موسوی شفتی (آیت الله سید محمد تقی بن سید محمد حسین موسوی شفتی)(اصفهان - ایران) (نشر)
نویسنده: رحیم قاسمی
جنگ انجمن فهرست نگاران نسخه های خطی ۸۶. جنگ انجمن فهرست نگاران نسخه های خطی (نشر)
شش رساله کهن پزشکی ۸۷. شش رساله کهن پزشکی (نشر)
گردآورنده: یوسف بیگ باباپور
منظومه نثر اللئالی «گنج گهر» ۸۸. منظومه نثر اللئالی «گنج گهر» (نشر)
نویسنده: ندیمی
فهرست نسخه های خطی کتابخانه سیداحمد روضاتی (اصفهان- ایران) ۸۹. فهرست نسخه های خطی کتابخانه سیداحمد روضاتی (اصفهان- ایران) (نشر)
نویسنده: رحیم قاسمی
مستدرک الذریعة الی تصانیف الشیعة ۹۰. مستدرک الذریعة الی تصانیف الشیعة (نشر)
إلی استدراک الذریعة ۹۱. إلی استدراک الذریعة (نشر)
فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه ارگانی بهبهانی ۹۲. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه ارگانی بهبهانی (نشر)
فهرس مخطوطات العتبة الحسینیة المقدسه در بوته نقد ۹۳. فهرس مخطوطات العتبة الحسینیة المقدسه در بوته نقد (نشر)
بر حاشیه فهارس مخطوطات ۹۴. (نشر)
نکته‌های مهم آموزشی برای فهرست نویسان، نسخه خوانها و سند خوانان ۹۵. نکته‌های مهم آموزشی برای فهرست نویسان، نسخه خوانها و سند خوانان (نشر)
شیوه‌های تاریخ نویسی کاتبان مسلمان ۹۶. شیوه‌های تاریخ نویسی کاتبان مسلمان (نشر)