مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان
آثار موجود در کتابخانه
۱. دو اثر در علوم قرآنی
‌عکسی‌ ‌از مجمو‌عه‌ شماره‌ ۷۲۰ کتابخانه‌ گنج‌ بخش‌ ‌اسلام‌‌آباد - پاکستان‌(المستخلص و متنی ناشناخته)
نویسنده: محمد نصر بخاری
نشر:
کتابشناسی اقبال ۲. کتابشناسی اقبال (نشر)
نویسنده: محمد ریاض
ترجمه های متون فارسی به زبانهای پاکستانی ۳. ترجمه های متون فارسی به زبانهای پاکستانی (نشر)
نویسنده: اختر راهی
فهرست نسخه های خطی فارسی موزه ملی پاکستان کراچی ۴. فهرست نسخه های خطی فارسی موزه ملی پاکستان کراچی (نشر)
سرشناسه: موزه ملی پاکستان (کراچی)
نویسنده: سید عارف نوشاهی
فهرست نسخه های خطی کتابخانه گنج بخش ۵. فهرست نسخه های خطی کتابخانه گنج بخش (نشر)
سرشناسه: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. کتابخانه گنج‌بخش
نویسنده: احمد منزوی، محمد حسین تسبیحی
فهرست نسخه های خطی فارسی بمبئی ـ کتابخانه مؤسسه کاما ـ گنجینه مانکجی ۶. فهرست نسخه های خطی فارسی بمبئی ـ کتابخانه مؤسسه کاما ـ گنجینه مانکجی (نشر)
سرشناسه: موسسه کاما گنجینه مانکجی (بمبئی). کتابخانه
نویسنده: سید مهدی غروی
۷. فهرست کتاب های فارسی چاپ سنگی و کمیاب (نشر)
کتابخانه گنج بخش
نویسنده: سید عارف نوشاهی
فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان ۸. فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان (نشر)
نویسنده: احمد منزوی
راهنمای فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان ۹. راهنمای فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان (نشر)
نویسنده: انجم حمید
فهرست نسخه های فارسی کتابخانه همدرد کراچی ۱۰. فهرست نسخه های فارسی کتابخانه همدرد کراچی (نشر)
کتابخانه های پاکستان ۱۱. کتابخانه های پاکستان (نشر)
فهرست نسخه های خطی خواجه سناء الله خراباتی ۱۲. فهرست نسخه های خطی خواجه سناء الله خراباتی (نشر)
نخستین کارنامه مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ۱۳. نخستین کارنامه مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان (نشر)
نویسنده: سید مهدی غروی
فهرست آثار چاپی شیعه در شبه قاره ۱۴. فهرست آثار چاپی شیعه در شبه قاره (نشر)
تاریخ روابط پزشکی ایران و پاکستان ۱۵. تاریخ روابط پزشکی ایران و پاکستان (نشر)
نویسنده: حکیم نیر واسطی
تاثیر زبان فارسی بر زبان اردو ۱۶. تاثیر زبان فارسی بر زبان اردو (نشر)
احوال و آثار فارسی حضرت سلطان باهو (و نظری در افکار وی) ۱۷. احوال و آثار فارسی حضرت سلطان باهو (و نظری در افکار وی) (نشر)
گنجینه خطی و هنری تالپوران ۱۸. گنجینه خطی و هنری تالپوران (نشر)
نویسنده: قاسم صافی
تذکره بغراخانی (تذکره مشایخ اویسیه) ۱۹. تذکره بغراخانی (تذکره مشایخ اویسیه) (نشر)
مرآت الأولیاء ۲۰. مرآت الأولیاء (نشر)
نویسنده: محمد شعیب
احوال و آثار و اشعار میر سید علی همدانی [با شش رساله از وی] ۲۱. احوال و آثار و اشعار میر سید علی همدانی [با شش رساله از وی] (نشر)
نویسنده: محمد ریاض
تذکره مجمع النفایس ۲۲. تذکره مجمع النفایس (نشر)
تاریخ آصفجاهیان ۲۳. تاریخ آصفجاهیان (نشر)
ثلاثة غسالة ،کتابشناسی آثار تالیف شده در بنگال ۲۴. ثلاثة غسالة ،کتابشناسی آثار تالیف شده در بنگال (نشر)
فهرست انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان از آغاز تاسیس 1350 تا 1370 هـ . ش ۲۵. فهرست انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان از آغاز تاسیس 1350 تا 1370 هـ . ش (نشر)
رساله نوریه سلطانیه ۲۶. رساله نوریه سلطانیه (نشر)
خلاصة جواهر القرآن فی بیان معانی لغات الفرقان ۲۷. خلاصة جواهر القرآن فی بیان معانی لغات الفرقان (نشر)
تذکره مخزن الغرائب ۲۸. تذکره مخزن الغرائب (نشر)
مشتمل‌ بر شرح‌ حال‌ آثار ۳۱۴۸ شاعر
سرشناسه: احمد علی خان هاشمی سندیلوی
نویسنده: احمد علی خان هاشمی سندیلوی
خیابان گلستان ۲۹. خیابان گلستان (نشر)
شرح گلستان سعدی
سرشناسه: سراج الدین علی بن حسام الدین آرزو
شارح: سراج الدین علی خان آرزو
۳۰. دو بیتی های تاجیکی (نشر)
(سروده های تاجیکی در بدخشان و تخار)
سرشناسه: عنایت الله شهرانی
نویسنده: عنایت الله شهرانی
شعر فارسی در بلوچستان ۳۱. شعر فارسی در بلوچستان (نشر)
سرشناسه: انعام الحق کوثر
نویسنده: انعام الحق کوثر
۳۲. تحول نثر فارسی در شبه قاره در دوره تیموریان متأخر (1119 ـ 1274 هـ.ق) (نشر)
سرشناسه: محموده هاشمی
نویسنده: محموده هاشمی
جهانگشای خاقان ۳۳. جهانگشای خاقان (نشر)
تاریخ شاه اسماعیل
منسوب به: بیجن
فهرست مقالات فصلنامه دانش ۳۴. فهرست مقالات فصلنامه دانش (نشر)
همراه با فهرست اشعار و سایر مطالب(دوه کامل فصلنامه ـ از شماره اول تا پنجاه و سوم)
نویسنده: محمد مهدی توسلی
یادداشتهای پراکنده علامه محمد اقبال ۳۵. یادداشتهای پراکنده علامه محمد اقبال (نشر)
اسئله و اجوبه رشیدی ۳۶. اسئله و اجوبه رشیدی (نشر)