نسخ خطی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ خطی   /   مجموعه ع/149
مجموعه ع/149
محل نگهداری آستان قدس رضوی، کتابخانه‌ مرکزی‌.
شماره نسخه: ۱۶۸۸
ضمن این مجموعه:
رساله در تذکر و تأنیث زبان عربی
تعداد سطر: مختلف