نسخ خطی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ خطی   /   الکافی فی الفقه
الکافی فی الفقه
زبان: عربی
نویسنده: تقی الدین بن نجم حلبی
محل نگهداری کتابخانه ملی ملک.
تعداد سطر: ۱۹
شماره نسخه: ۲۶۴۷