نسخ خطی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ خطی   /   تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبین
تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبین
زبان: عربی
نویسنده: محسن جشمی بیهقی
سرعنوان موضوعی: خاندان نبوت در قرآن، خاندان نبوت > احادیث اهل سنت، خاندان نبوت > احادیث، احادیث شیعه > قرن5ق.، ائمه اثنا عشر > جنبه های قرآنی
محل نگهداری کتابخانه جامع کبیر.
تعداد سطر: مختلف
کاتب: سیّد علی به قاسم موبدی عنبسی زیدی
تاریخ کتابت: ۱۵ ربیع الاول ۱۲۹۲ق.
نسخه‌های چاپی کتاب
تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین
نسخ خطی دیگر از این کتاب
تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین
تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین
زبان: عربی
نویسنده: محسن جشمی بیهقی
سرعنوان موضوعی: خاندان نبوت در قرآن، خاندان نبوت > احادیث اهل سنت، خاندان نبوت > احادیث، احادیث شیعه > قرن5ق.، ائمه اثنا عشر > جنبه های قرآنی