نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   خبرنامه کنگره بزرگداشت هزاره وفات سیّد مرتضی علم الهدی
خبرنامه کنگره بزرگداشت هزاره وفات سیّد مرتضی علم الهدی
دبیر تحریریه: محمد مهدی خوش قلب
صاحب امتیاز: مؤسسه علمی-فرهنگی دارلحدیث
مدیر مسئول: مهدی مهریزی
عنوان: خبرنامه کنگره بزرگداشت هزاره وفات سیّد مرتضی علم الهدی
دوره نشر: گاهنامه
خبرنامه کنگره بزرگداشت هزاره وفات سیّد مرتضی علم الهدی- 2
شماره دوم، ۱۳۹۴ش.، ۶۴ صفحه، خشتى