نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   نقد کتاب فقه و حقوق
نقد کتاب فقه و حقوق
سردبیر: سید محمدعلی احمدی ابهری
عضو هیئت مشاوران علمی: دکتر سید مصطفی محقق داماد
مدیر داخلی: سحر برین‌خو
عنوان: نقد کتاب فقه و حقوق
زبان: فارسی، فارسی
دوره نشر: فصلنامه
شماره‌ها:
نقد کتاب فقه و حقوق- 1
پیاپی ۱، سال اول، شماره اول، ۱۳۹۴ش.، ۳۱۹ صفحه، وزيرى
نقد کتاب فقه و حقوق- 9و10
پیاپی ۹و۱۰، سال سوم، ۱۳۹۶ش.، ۳۲۳ صفحه، وزيرى
اهدا کننده: خانه کتاب
همچنین نگاه کنید
خانه کتاب خانه کتاب (اهدا کننده)