نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   مجله تاریخ علم
مجله تاریخ علم
نشریه پژوهشکده تاریخ علم
سردبير: محمد باقری
عنوان: مجله تاریخ علم
عنوان فرعی: نشریه پژوهشکده تاریخ علم
زبان: فارسی
نوع نشریه: علمی - پژوهشی
شاپا: ۱۷۳۵-۰۵۷۳
مجله تاریخ علم - 6
پیاپی ۶، شماره ششم، ۱۳۸۷، ۲۰۴ صفحه، وزيرى