نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   اطلاعات حکمت و معرفت
اطلاعات حکمت و معرفت
سردبير: محمد کریمی زنجانی اصل
صاحب امتیاز: شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات)
مدير داخلى: کامران قره گزلی
مدير هنري: محسن رزاقی
مدیر مسئول و سردبیر: انشاء الله رحمتی
عنوان: اطلاعات حکمت و معرفت
زبان: فارسی
دوره نشر: ماهنامه
نوع نشریه: علمی - تخصصی
شاپا: ۱۷۳۵-۹۳۳۳
شماره‌ها:
اطلاعات حکمت و معرفت - 7
پیاپی ۷، سال دوم، شماره هفتم، مهر۱۳۸۶، ۱۴۶ صفحه، رحلى كوچك
اطلاعات حکمت و معرفت - 9
پیاپی ۹، سال دوم، شماره نهم، آذر ۱۳۸۶، ۸۲ صفحه، رحلى
اطلاعات حکمت و معرفت - 10
پیاپی ۱۰، سال دوم، شماره دهم، دی ۱۳۸۶، ۹۸ صفحه، رحلى كوچك
اطلاعات حکمت و معرفت - 38
پیاپی ۳۸، سال چهارم، شماره دوم، اردیبهشت ۱۳۸۸، ۸۲ صفحه، رحلى كوچك
اطلاعات حکمت و معرفت - 39
پیاپی ۳۹، سال چهارم، شماره سوم، خرداد ۱۳۸۸، ۸۲ صفحه، وزيرى
اطلاعات حکمت و معرفت - 40
پیاپی ۴۰، سال چهارم، شماره چهارم، تیر ۱۳۸۸، ۸۲ صفحه، رحلى كوچك
اطلاعات حکمت و معرفت - 49
پیاپی ۴۹، ویژه‌نامه دفتری برای نظریه رمان، سال پنجم، شماره اول، فروردین ۱۳۸۹، ۸۲ صفحه، وزيرى
اطلاعات حکمت و معرفت - 50
پیاپی ۵۰، ویژه‌نامه دفتری برای فرهنگ و رسانه، سال پنجم، شماره دوم، اردیبهشت ۱۳۸۹، ۸۲ صفحه، وزيرى
اطلاعات حکمت و معرفت - 51
پیاپی ۵۱، ویژه‌نامه دفتر ماه فلسفه برای کودکان، سال پنجم، شماره سوم، خرداد ۱۳۸۹، ۸۲ صفحه، وزيرى
اطلاعات حکمت و معرفت - 52
پیاپی ۵۲، ویژه‌نامه دفتری برای فلسفه تاریخ 1، سال پنجم، شماره چهارم، تیر ۱۳۸۹، ۸۲ صفحه، وزيرى
اطلاعات حکمت و معرفت - 53
پیاپی ۵۳، ویژه‌نامه دفتری برای فلسفه تاریخ 2، سال پنجم، شماره پنجم، مرداد ۱۳۸۹، ۸۲ صفحه، رحلى كوچك
اطلاعات حکمت و معرفت - 54
پیاپی ۵۴، ویژه‌نامه دفتری برای فتوت و آیین جوانمردی، سال پنجم، شماره ششم، شهریور ۱۳۸۹، ۸۲ صفحه، وزيرى
اطلاعات حکمت و معرفت - 55
پیاپی ۵۵، ویژه‌نامه دفتری برای علم و دین، سال پنجم، شماره هفتم، مهر ۱۳۸۹، ۸۲ صفحه، وزيرى
اطلاعات حکمت و معرفت - 56
پیاپی ۵۶، ویژه‌نامه دفتری برای فلسفه موسیقی 2، سال پنجم، شماره هشتم، آبان ۱۳۸۹، ۸۲ صفحه، وزيرى
اطلاعات حکمت و معرفت - 57
پیاپی ۵۷، ویژه‌نامه دفتری برای الهیات سیاسی، سال پنجم، شماره نهم، آذر ۱۳۸۹، ۸۲ صفحه، وزيرى
اطلاعات حکمت و معرفت - 58
پیاپی ۵۸، سال پنجم، شماره دهم، دی ۱۳۸۹، ۸۱ صفحه، وزيرى
اطلاعات حکمت و معرفت - 59
پیاپی ۵۹، سال پنجم، شماره ۱۱م، بهمن ۱۳۸۹، ۸۲ صفحه، وزيرى
اطلاعات حکمت و معرفت - 60
پیاپی ۶۰، سال پنجم، شماره ۱۲م، اسفند ۱۳۸۹، ۸۲ صفحه، وزيرى
اطلاعات حکمت و معرفت- 61
پیاپی ۶۱، ویژه‌نامه دفتری برای شرق شناسی، سال ششم، شماره ۶۱م، ۱۳۹۰ش.، ۸۲ صفحه، رحلى كوچك
اطلاعات حکمت و معرفت- 62
پیاپی ۶۲، ویژه‌نامه دفتری برای فلسفه تحلیلی، سال ششم، شماره ۶۲م، ۱۳۹۰ش.، ۸۲ صفحه، رحلى كوچك
اطلاعات حکمت و معرفت- 63
پیاپی ۶۳، ویژه‌نامه دفتری برای فلسفه علم 3، سال ششم، شماره ۶۳م، ۱۳۹۰ش.، ۸۲ صفحه، رحلى كوچك
اطلاعات حکمت و معرفت- 64
پیاپی ۶۴، ویژه‌نامه دفتری برای اخلاق فن آوری اطلاعات، سال ششم، شماره ۶۴م، ۱۳۹۰ش.، ۸۲ صفحه، رحلى كوچك
اطلاعات حکمت و معرفت- 65
پیاپی ۶۵، ویژه‌نامه دفتری برای غرب شناسی، سال پنجم، شماره ۶۵م، ۱۳۹۰ش.، ۸۲ صفحه، رحلى كوچك
اطلاعات حکمت و معرفت- 66
پیاپی ۶۶، ویژه‌نامه دفتری برای زیباشناسی اسلامی، سال ششم، شماره ۶۶م، ۱۳۹۰ش.، ۸۲ صفحه، رحلى كوچك
اطلاعات حکمت و معرفت- 67
پیاپی ۶۷، ویژه‌نامه دفتری برای فلسفه حقوق، سال ششم، شماره ۶۷م، ۱۳۹۰ش.، ۸۲ صفحه، رحلى كوچك
اطلاعات حکمت و معرفت- 68
پیاپی ۶۸، ویژه‌نامه فلسفه برای کودکان 2، سال ششم، شماره ۶۸م، ۱۳۹۰ش.، ۸۲ صفحه، رحلى كوچك
اطلاعات حکمت و معرفت- 69
پیاپی ۶۹، ویژه‌نامه پرونده ای برای معماری سنتی، سال ششم، شماره ۶۹م، ۱۳۹۰ش.، ۸۲ صفحه، رحلى كوچك
اطلاعات حکمت و معرفت- 70
پیاپی ۷۰، ویژه‌نامه دفتری برای اسلام هراسی، سال ششم، شماره ۷۰م، ۱۳۹۰ش.، ۸۲ صفحه، رحلى كوچك
اطلاعات حکمت و معرفت- 71
پیاپی ۷۱، ویژه‌نامه دفتری برای علم و دین 2، سال ششم، شماره ۷۱م، ۱۳۹۰ش.، ۸۲ صفحه، رحلى كوچك
اطلاعات حکمت و معرفت- 72
پیاپی ۷۲، ویژه‌نامه دفتری برای انسان شناسی فلسفی، سال هفتم، شماره ۷۲م، ۸۲ صفحه، رحلى كوچك
اطلاعات حکمت و معرفت- 73
پیاپی ۷۳، ویژه‌نامه دفتری برای فلسفه فیلم 3، سال هفتم، شماره ۷۳م، ۱۳۹۱ش.، ۸۲ صفحه، رحلى كوچك
اطلاعات حکمت و معرفت- 74
پیاپی ۷۴، ویژه‌نامه دفتری برای شرق شناسی 2، سال هفتم، شماره ۷۴م، ۱۳۹۱ش.، ۸۲ صفحه، رحلى كوچك
اطلاعات حکمت و معرفت- 75
پیاپی ۷۵، ویژه‌نامه دفتری برای زیباشناسی اسلامی 2، سال هفتم، شماره ۷۵م، ۱۳۹۰ش.، ۸۲ صفحه، رحلى كوچك
اطلاعات حکمت و معرفت- 76
پیاپی ۷۶، ویژه‌نامه مرگ اندیشی، سال هفتم، شماره پنجم، ۱۳۹۱ش.، ۸۲ صفحه، رحلى كوچك
اطلاعات حکمت و معرفت- 77
پیاپی ۷۷، ویژه‌نامه فلسفه اخلاق 2، سال هفتم، شماره ششم، ۱۳۹۱ش.، ۸۲ صفحه، رحلى كوچك
اطلاعات حکمت و معرفت- 78
پیاپی ۷۸، ویژه‌نامه فلسفه اخلاق 3، سال هفتم، شماره هفتم، ۱۳۹۱ش.، ۸۲ صفحه، رحلى كوچك
اطلاعات حکمت و معرفت- 79
پیاپی ۷۹، ویژه‌نامه دفتری برای فلسفه فیلم 4، سال هفتم، شماره هشتم، ۱۳۹۱ش.، ۸۲ صفحه، رحلى كوچك
اطلاعات حکمت و معرفت- 80
پیاپی ۸۰، ویژه‌نامه زبان و تفکر، سال هفتم، شماره نهم، ۱۳۹۱ش.، ۸۲ صفحه، رحلى كوچك
اطلاعات حکمت و معرفت- 81
پیاپی ۸۱، ویژه‌نامه دفتری برای فلسفه و ورزش، سال هفتم، شماره دهم، ۱۳۹۱ش.، ۸۲ صفحه، رحلى كوچك
اطلاعات حکمت و معرفت- 82
پیاپی ۸۲، ویژه‌نامه دفتری برای زیباشناسی اسلامی 3، سال هفتم، شماره ۱۱م، ۱۳۹۱ش.، ۸۲ صفحه، رحلى كوچك
اطلاعات حکمت و معرفت- 83
پیاپی ۸۳، ویژه‌نامه دفتری برای معنای زندگی، سال هفتم، شماره ۱۲م، ۱۳۹۱ش.، ۸۲ صفحه، رحلى كوچك